Irvin D. Yalom - Askin Celladi

Irvin D. Yalom - Askin Celladi - Irvin D Yalom A kn Cellad...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Irvin D. Yalom A kn Cellad ve Di er Psikoterapi ykleri eviren: Handan Sara 5'inci Basm ::::::::::::::::: indekiler Sunu nsz A kn Cellad --Tecavz Yasal Olsayd. ..-- i man Bir Hanm --Yanl ocuk ld-- --Benim Ba ma Gelece ini Hi D nmemi tim-- --Usulca Gitme-- ki Tebessm Almam Mektup Terapide Tek E lilik Sahibini Arayan D ler ::::::::::::::::: Sunu Bu kitabn yarsndan fazlas bol bol seyahat etti im bir akademik izin yl boyunca yazld. Beli konik eden ve yazmam kolayla tran birok ki i ve kuruma te ekkr borluyum: Stanford niversitesi nsani Bilimler Merkezi, Rockefeller Vakf Bellagio Ara trma Merkezi, Tokyo ve Hawaii'de Dr. Mikiko Hasegawa ve Dr. Tsunehito Hasegawa, San Francisco'daki Caffe Malvina ve Bennington niversitesi'nin Yaratc Yazma Program. E im Marilyn'e (ki her zaman benim en amansz ele tirmenim ve en sadk deste im olmu tur); Basic Books tarafndan daha nce yaymlanan kitaplarmda oldu u gibi bu kitapta da bana g veren editrm Phoebe Hoss'a ve Basic Books'taki proje editrm Linda Carbone'a te ekkr borluyum. Ayrca, beni elimde yeni bir ykyle yakla rken grdklerinde irkilip kamayan ve ele tirilerini esirgemeyen, beni yreklendiren ya da avutan pek ok meslekta ma ve dostuma da te ekkr ediyorum. Bu uzun bir sreti ve ku kusuz baz adlar atlam olabilirim. Ama Pat Baumgardner'a, Helen Blau'ya, Michele Carter'a, Isabel Guerard'a, Maclin Guerard'a, Ruthellen Josselson'a, Herant Katchadourian'a, Stina Katchadourian'a, Marguerite Lederberg'e, John L'Heureux'ye, Morton Lieberman'a, Dee Lum'a, K. Y. Lum'a, Mary Jane Moffatt'a, Nan Robinson'a, kz karde im Jean Rose'a, Gena Sorensen'a, David Spiegel'e, Winfried Weiss'a, o lum Benjamin Yalom'a, Stanford 1988 snf tp asistanlarna ve stajyer psikologlara ve on yldr bu yklerin kayna n olu turan klinik notlar ve fikirleri daktilo eden sekreterim Bea Mitchell'a kranlarm sunuyorum. Her zamanki gibi, al malarm iin vazgeilmez olan entelektel ortam, akademik zgrl ve deste i sa layan Stanford niversitesi'ne te ekkr borluyum. Bu sayfalar onurlandran on hastaya byk bir minnet borcum var. Her biri (ben kitab bitirmeden len bir hasta d nda) kendi yksn satr satr okudu ve yaymlanmas iin onayn verdi. Her biri, gereklerin maskelenme derecesini kontrol edip onaylad, biro u yayna hazrlama konusunda yardm nerdi, bir ki i (Dave) yksnn adn koydu; bazlar maskelemenin gereksiz lde oldu unu syleyerek beni gere e daha ok yakla maya te vik etti, birka benim kendimi ki isel biimde ortaya koyu umdan ya da dramatik cretimden tedirgin oldu, ama yine de, yknn terapistlere ve/veya...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 202

Irvin D. Yalom - Askin Celladi - Irvin D Yalom A kn Cellad...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online