Page1 / 17

Jack London - Ademden önce - Jack...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Jack London - Ademden önce

Jack London - Ademden önce - Jack...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jack London _ Ademden nce LONDON 76 ylnda John iffth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doan Jack London, annesi tarafndan bytld, London soyadn annesinin ikinci einden ald. ocukluu ve ilkgenlik a yoksulluk iinde geen ndon, denizcilik ve serilik yapt. Ama lnemde dnya edebiyatnn bayaptlarnn neredeyse tamamn umutu. 1894 nda serserilikten ;uklanp hapse idi. Dzenli bir itim almam nasna ramen efe ve edebiyat uyarak kendisini Jitirdi. 1898'de sadece yazarak hayatn kazanmaya karar verdi. lk kitab 1900'de yaymlanan yazar, yl sonra baslan Vahetin rs ile byk n zand. Sosyalist rti yesi de olan ek London yanda ld. ROMAN Dlerim Grntler! Grntler! Grntler! Neyin ne olduunu renmeden nce, dlerimi dolduran bu grntlerin nereden ktn, kendi kendime sorar dururdum, nk, gnlk yaammda, bunlarn benzerini bile grm deildim. Bu grntler dlerimi karabasanlara evirerek, ocukluk dnyam ylesine altst ettiler ki, en sonunda beni hemcinslerimden farkl, lanetlenmi, anormal bir yaratk olduuma inandrdlar. Payma den mutluluu yalnzca gnbo Kulak'm dostluunun, Hzl'mn scak sevgisinin, Kzlniz. En iyisi olaylar ocukluumdan balayarak anlatmak. Ufack bir veletken uykuya dalmadm saatlerde dier ocuklardan farkm olmazd, uyku saatlerinde ise, iler tersine giderdi. Uzaklardan, ok uzaklardan kaynaklanan anlarm yznden uykum uzun sre bir kbustan farkszd. Dlerim, ok seyrek, soluk bir mutluluk yla aydnlanm, genellikle tm analizleri aan garip ve yabanc korkular, derin izlenimler brakmt. deki yumrular incelerken, bu aac uykumda defalarca grdm acyla hatrlyordum. ok sonralar kayn, porsuk, defne aalarn grr grmez birbirinden ayrdmda da hi armamtm. Onlar uzun zamandan beri tanyor ve dlerimde her gece gryordum. Sizin de saptadnz gibi, yukarda anlattklarm "dler, yalnzca gndz grlenlerin, geceleri u ya da bu ekilde ortaya ktaklkl blgelerde dolaarak, bu kara meyvelerden tkmdm hatrladm. Annem bir tabak yaban mersini verdi. Kam daldrdm, ama meyveyi azma gtrmeden, tadn biliyordum. Dorusu hi hayal krklna uram bulmutum. Bu sonsuz ormanlarda, beni korkulara salan karanlklarda kimbilir ka zaman dolatm! Srekli kovalanan ben, rkek yaratk, en hafif bir sesten irkiliyor, glgemden bile korkuyor; sinirlerim yay gibi gergin, postumu kurtarma kaygsyla tabanlan yalamak iin tetik duruyordum. nk ormandaki tm yrtc hayvanlara yem olabilirdim; onlar yaklanca ben de panik iinde, var gcmle kayordum....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online