{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Jack London - Demir Ökçe

Jack London - Demir Ökçe...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DÜNYA KLASĐKLERĐ DÜNYA KLASĐKLERĐ JACK LONDON DEMĐR ÖKÇE TÜRKÇESĐ OSMAN ÇAKMAKÇI REDAKSĐYON ASLI TOHUMCU TÜRKÇE REDAKSĐTON FĐLĐZ GÖVER TASHĐH ESEN GÜRAY © BORDO SĐYAH KLASĐK TAYINLAR BASKI, ĐSTANBUL 2005 DĐZĐ TASARIMI KOORDĐNASYON H. HÜSEYĐN ARIKAN DÜNYA KLASĐKLERĐ EDĐTÖRÜ VEYSEL ATAYMAN TÜRK KLASĐKLERĐ EDĐTÖRÜ KEMAL BEK ISBN 9759mail: [email protected] Web: www.bordosiyah.com.tr HUKUK SERVĐSĐ TEL: (0216) 348 99 18 JACK LONDON DEMĐR ÖKÇE TÜRKÇESĐ: OSMAN ÇAKMAKÇI BORDO Ö. 22 Kasım 1916, Glen Ellen, California, ABD). Đşi dolayısıyla sürekli gezen bir astrologun oğluydu. Annesinin ve London soyadını aldığı üvey babasının yanında yetişti. On dört yaşında yoksulluktan kurtulma ve serüvenlere atılma umuduyla okulunu bıraktı. Tayfa olarak çalıştığı bir gemiyle Japonya'ya gitti. 1893'teki iktisadi kriz sonrasında yük trenleri ile ülkeyi dolaşarak mitingler düzenleyen işsizler ordusuna katılıp hemen bütün ABD'yi dolaştı. 1894'te militan bir sosyalist oldu. London; Danvin, Marx ve Nietzsche'nin eserlerinin basitleştirilmiş biçimlerini okuyup bir senteze vararak beyaz ırkın üstünlüğünü savunan görüşlerle sosyalizmi kendine özgü bir tarzda kaynaştırdı. California Üniversi-tesi'ne girdikten bir yıl sonra okulu bırakarak Klondike bölgesinde altın arayanlara katıldı. Ertesi yıl beş parasız ve işsiz olarak geri döndü. Şansını yazarlıkta denemeye karar verdi. Günlük çalışma programları hazırlayarak yazmaya başlayan London baladlar, soneler, fıkralar, korku ve macera öyküleri yazmaya başladı. Đlk kitabı The Son ofthe Wötf (Kurt Kanı; 1900) geniş bir okur kitlesine ulaştı. London üretken bir yazardı. On yedi yıl içinde kitaplarının sayısı elliyi buldu. Bir tekneyle Güney Pasifik'e açıldıktan sonra, orada yaşadıklarını The Cruise of the Snark'ta 6cadır," öteki deyişle anı ya da anı7fiction, aslında bilimtastikyaşamöyküsel romanındaki mücadeleci kişiye yakın düşüyor. Romanın kahramanı Ernest Everrates tekniğine) özenmiş gibi görünen yazar, kavranılan adım adım birbirinden türeterek, üstelik bu türetme sırasında karşısındakinin ya da karşı50 sayfalardaki piskoposu ikna etme bölümleri). Bu didaktik kaygı, elbette, romanın yapısını olumsuz etkiliyor; karşımızda biraz da tiyatro kokan, derme çatma kotanlmış "konuşma sahneleri" var. Zorlama, yer yer öyle ileriye gidiyor ki, Emest nest Everhard yüceliyor, mitik kahraman düzlemine geçiyor. Olup biteni sonradan anlatan eşi Avis'in kocasına ve eylemlerine duyduğu büyük bağlılık, onun anlatırken Ernest Everhard'ı daha da "büyütmesine" yol açıyor....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 32

Jack London - Demir Ökçe...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online