Jackson Braun - Kırmızı Gören Kedi Lilian

Jackson Braun - Kırmızı Gören Kedi Lilian

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Lilian Jackson Braun'un O ğ lak'taki polisiyeleri: Tersten Okuyan Kedi Kanepe At ı ş t ı ran Kedi Çenesini Tutamayan Kedi K ı rm ı z ı Gören Kedi Hazyrlanan Brahms Dinleyen Kedi "B İ R JIM QWILLERAN MACERASI" İ ngilizce asl ı ndan çeviren: Hande Canl ı MACERAPEREST K İ TAPLAR Polisiye K ı rm ı z ı Gören Kedi-The Cat Who Saw Red / Lilian Jackson Braun İ ngilizce asl ı ndan çeviren: Hande Canl ı © Lilian Jackson Braun, 1986 © O ğ lak Yay ı nc ı l ı k ve Reklamc ı l ı k Ltd. Ş ti., 1999 Blanche C- Gregory, Inc. New York, USA arac ı l ı ğ ı yla yazar sözle ş mesi yap ı lm ı ş t ı r. Bu yap ı t ı n bütün haklar ı sakl ı d ı r. Tan ı t ı m için yap ı lacak k ı sa al ı nt ı lar ı n d ı ş ı nda yay ı mc ı n ı n yaz ı l ı izni olmaks ı z ı n hiçbir yolla ço ğ alt ı lamaz. Kitap ve genel tasar ı m: Serdar Benli Kapak tasar ı m ı : Ula ş Eryavuz Dizgi düzeni: Goudy 10/12 pt. Ofset haz ı rl ı k: O ğ lak Yay ı nlar ı Bask ı : O ğ lak Bask ı Hizmetleri Tel: (0-212) 612 73 05 Birinci bask ı : Kas ı m 1999 ISBN 975 , 329 - 285 - 6 "Maceraperest Kitaplar" bir O ğ lak Yay ı nc ı l ı k ve Reklamc ı l ı k Ltd. Ş ti. ürünüdür. O ğ lak Yay ı nlar ı Genel Yönetim: Senay Haznedaro ğ lu Yay ı n Yönetmeni: Ra ş it Çava ş Zambak Sokak 29, O ğ lak Binas ı , 80080 Beyo ğ lu/istanbul Tel: (0-212) 251 71 08-09, Faks: (0-212) 293 65 50 e-posta: [email protected] KIRMIZI GÖREN KEDÎ 1 Jim Qwilleran, Bas ı n Kulübü'nün yemek salonundaki iskemlelerden birine kendini atarcas ı na b ı rakt ı . Gür b ı y ı klar ı n ı n a ş a ğ ı ya do ğ ru k ı vr ı m ı yüzündeki somurtuk ifadeyi daha da derinle ş tiriyordu. Üzerindeki s ı k ı nt ı n ı n nedeni ne on sent artan içki fiyatlar ı ne bulundu ğ u ortamdaki kasvetli ı ş ı kland ı rma ne o iç karart ı c ı tahta dö ş emeler ne Cuma'dan kalma bal ı k k ı zartmas ı yla Cumartesi'den kalma bira kokusu kar ı ş ı m ı ne de bir zamanlar eski eyalet hapishanesi olan bu binan ı n o kendine has rutubetli koku ş uydu. Qwilleran’ ı n derdi bamba ş kayd ı . Daily Fluxion gazetesinin ödüllü yazar ı , ayn ı zamanda bir elmal ı turta ve biftek konosörü, ş u anda deh ş et ve umutsuzluk içersinde, kusmuk ye ş ili renkli sayfalara bas ı lm ı ş uzun bir liste okuyordu. Fluxion'un konu editörü Arch Riker masan ı n kar ş ı taraf ı ndan söze ba ş lad ı . "Evet, herkes ne yiyor? Mönüde patates köftesi oldu ğ unu görüyorum." Qwilleran hâlâ burnunun üzerindeki okuma gözlükleriyle elindeki ye ş il yapraklara bas ı lm ı ş listeyi tekrar tekrar okuyarak hazmetmeye çal ı ş ı yordu. Fluxion'un foto
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 90

Jackson Braun - Kırmızı Gören Kedi Lilian

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online