James Redfield - Dokuz Kehanet

James Redfield - Dokuz Kehanet - Sarah Virginia Redfield'e...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sarah Virginia Redfield'e Ve bilgiye sahip olanlar gökkubbenîn göz kamaştıran genişliği gibi parlayacaklar ve doğruluktan asla ayrılmayanlar, ölümsüz yıldızlar gibi ebediyen yaşayacaklar. Fakat sen Daniel, zamanın sonuna kadar kitabı mühürle ve bu sözleri sakla. Birçoğu ileri geri gidecek ve bilgiyi geliştirecektir. DANIEL 12:3-4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
YAZARIN NOTU Yarım yüzyıldır, insan dünyasına yeni bir bilinç, yeni bir algılama hâkim olmuştur ve bunu ancak deneyüstü spiritüelizm diye tanımlayabiliriz. Belki bu kitabı okurken, neler olduğunu algılamaya ve içinizde hissetmeye" başladınız bile.' İleriye doğru gelişen hayatımız algılamanın en yüksek noktasında başlar. Bazı şans olaylarının en isabetli anda meydana geldiklerine, doğru bireyleri karşımıza çıkardığına, birdenbire hayatımıza yeni ve önemli bir yön kazandırdığına tanık oluruz. Bizler bu esrarengiz olayları, belki de bir başka yerde ve zamanda yaşarmş olan insanlardan daha güçlü sezinliyoruz. Hayatın aslında bireysel ve büyüleyici ruhsal gelişmelerden oluştuğunu biliyoruz. Bu gelişmeleri şimdiye dek ne ilim, ne felsefe, ne de din tam bir açıklığa kavuşturamamıştır. Bizler ayrıca başka bir şey daha biliyoruz: Olayları bütünüyle kavrayabilirsek ve soyut gelişmeyi nasıl kullanacağımızı, hayatımızda meydana gelişini en yüksek dereceye çıkarırsak, insan toplumu yepyeni hayata kuantum bir sıçrama yapacak, geleneklerimizi en iyi şekilde gerçekleştirecek ve yaratacağı kültür sayesinde tarih amaçladığı hedefe ulaşacaktır. Okuyacağınız öykü bu yeni algılamayla ilgilidir. Eğer size dokunur ve hayatta algıladığınız bir şeyi berraklaştırırsa, o zaman gördüklerinizi başkasına anlatın. Çünkü bana göre yeni ruhsal algılamamız, aldatmaca ve garipliklerle değil, ancak insan-
Background image of page 2
İann arasında kişisel, bir tür olumlu psikolojik yayılma ile genişler. Ve her birimiz dikkatimizi dağıtan kuşkuianmızı olabildiğince kendimizden tızaklaştırabilirsek. .. bu gerçeklik mucizevi şekilde bize alî r v .„
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ELEŞTİRİSEL KİTLE Lokantanın bulunduğu yere gittim, kamyonu park ettim, sonra oturduğum yerde bir an arkama yaslandım. Charlene'nin konuşmak için içerde beni beklediğini biliyordum. Fakat neden? Altı yıldır ondan haber almamıştım. Bir hafta ormana inzivaya çekilmeye karar verdiğim sırada, neden ortaya çıkmıştı? Kamyondan indim ve lokantaya doğru yürüdüm. Arkamda ufukta batmakta olan güneşin son ışıkları, park yerinin ıslak zemininde altın renkli kehribarlara benzeyen gölgeler oluşturuyordu. Bir saat önce gökgürültüleriyle yağan şiddetli yağmur kısa süre sonra dinmiş ve yaz akşamının bunaltıcı sıcağı, yerini taze bir serinliğe bırakmıştı. Gökyüzündeki yarım ay alacakaranlıkta san- ki bir düş dünyasını aydınlatıyordu. Yürürken, Charlene'nin eski hali gözlerimin önünde canlandı. Hâlâ öyle büyüleyici ve güzel
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 265

James Redfield - Dokuz Kehanet - Sarah Virginia Redfield'e...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online