{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Jane Campion - Kate Pullinger - Piyano

Jane Campion - Kate Pullinger - Piyano - Jane Campion Kate...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jane Campion Kate Pullinger P Đ YANO TÜRKÇES Đ K. Serap Yonter Bugün karanlıkları ara ş tırmayaca ğ ım, Dayanılmaz yo ğ unlu ğ u hüznü büyütüyor, Ve dalga dalga yükselen hayaller, Gerçeküstü dünyayı fazla yakına getiriyor. EMILY BRONTE (1818 -1848) G Đ R ĐŞ Ada ve piyanosunun hikâyesi, Ada'yı, kızını ve kızının kızını tanıyanlar tarafından, Yeni Zelanda'daki küçük yerle ş im bölgesinde, memleketi Đ skoçya'da defalarca ve defalarca anlatılmı ş tır. Bu hikâye hakkında konu ş anlar sadece kadınlar de ğ ildi. Özel kulüpler ya da sala ş meyhanelerdeki erkeklerin de bir kısmı ür-pererek, bir kısmı da ş a ş kınlı ğ a dü ş erek a ş k ve tutkunun sınırlarının nerelere kadar gidebilece ğ ini konu ş up dururlardı. Bu hikâyede herkesi ilgilendiren kar ş ı konulmaz bir çekicilik vardı. Birço ğ u bu a ş k hikâyesinden deh ş ete dü ş üyor gibi görünse de, anlatılanların sona ermemesini arzuluyor ve hatta dua ediyordu. Bir kadın Ada'nın müzi ğ ini dinleyip, ö ğ rendi ğ ini iddia ettiyse de onun verdi ğ i konserlere gidenler tatmin olmamı ş tı. Kimileri müzi ğ in yanında Ada'nın hikâyesinin anlatılmaması yüzünden dü ş -kırıklı ğ ına u ğ ramı ş , kimileri de müzi ğ in gerçekten Ada'nın oldu ğ una inanmamı ş tı. Anlatılanların büyük bir bölümü gerçekti: Ada konu ş amıyor-du, evlilikdı ş ı bir kızı vardı ve kendisini dünyanın en uzak ülkesine, yanında küçük çeyiziyle götüren, hayatında hiç görmedi ğ i bir Đ skoçyalıyla evlenmi ş ti. Ama bu gerçeklerin hepsi do ğ ru de ğ ildi. Ada ve kızı, Alisdair Stevvart'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarında, adam zaten Yeni Zelanda'da bulunuyordu. Anlatılan hikâyelerin ço ğ u bir yere gelince tıkanıp kalıyordu, çünkü de ğ i ş ik insanlar, Ada'nın hayatından sadece küçük küçük kesitlere ş ahit olabilmi ş lerdi. Ama hikâyenin tümünü bilen Ada McGrath'di ve Nelson'un o küçük, ş irin kasabasında, ölüm dö ş e ğ inde yatarken, çoluk çocu ğ a karı ş ş kızı Flora'ya hikâyesini anlatmı ş tı. O zaman Ada altmı ş dokuz ya ş ındaydı ve kendi deyi ş ine göre mutlu bir kadındı. Bundan sonra yazara, Flora'nın ve aileyi tanıyanların anlattı ğ ı parçaları biraraya getirmek dü ş üyordu. Ancak, tüm yazarların yaptı ğ ı gibi bu kitabın yazarının da hikâyeyi süslemek ve güzelle ş tirmek için, kendi dü ş gücünü de yazılarına kattı ğ ının gözardı edilmemesi gerekir. Sizinle kendi sesimle de ğ il, dü ş üncemin sesiyle konu ş uyorum. Altı ya ş ından beri konu ş amıyorum. Nedenini kendim de dahil, hiç kimse bilmiyor. Babama göre, aslında bu gizli bir yetenekmi ş ve istesem bu gücü kullanarak nefes alı ş ımı bile durdurabilirmi- ş im.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern