Jane Campion - Kate Pullinger - Piyano

Jane Campion - Kate Pullinger - Piyano - Jane Campion Kate...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jane Campion Kate Pullinger P Đ YANO TÜRKÇES Đ K. Serap Yonter Bugün karanlıkları ara ş tırmayaca ğ ım, Dayanılmaz yo ğ unlu ğ u hüznü büyütüyor, Ve dalga dalga yükselen hayaller, Gerçeküstü dünyayı fazla yakına getiriyor. EMILY BRONTE (1818 -1848) G Đ R ĐŞ Ada ve piyanosunun hikâyesi, Ada'yı, kızını ve kızının kızını tanıyanlar tarafından, Yeni Zelanda'daki küçük yerle ş im bölgesinde, memleketi Đ skoçya'da defalarca ve defalarca anlatılmı ş tır. Bu hikâye hakkında konu ş anlar sadece kadınlar de ğ ildi. Özel kulüpler ya da sala ş meyhanelerdeki erkeklerin de bir kısmı ür-pererek, bir kısmı da ş a ş kınlı ğ a dü ş erek a ş k ve tutkunun sınırlarının nerelere kadar gidebilece ğ ini konu ş up dururlardı. Bu hikâyede herkesi ilgilendiren kar ş ı konulmaz bir çekicilik vardı. Birço ğ u bu a ş k hikâyesinden deh ş ete dü ş üyor gibi görünse de, anlatılanların sona ermemesini arzuluyor ve hatta dua ediyordu. Bir kadın Ada'nın müzi ğ ini dinleyip, ö ğ rendi ğ ini iddia ettiyse de onun verdi ğ i konserlere gidenler tatmin olmamı ş tı. Kimileri müzi ğ in yanında Ada'nın hikâyesinin anlatılmaması yüzünden dü ş -kırıklı ğ ına u ğ ramı ş , kimileri de müzi ğ in gerçekten Ada'nın oldu ğ una inanmamı ş tı. Anlatılanların büyük bir bölümü gerçekti: Ada konu ş amıyor-du, evlilikdı ş ı bir kızı vardı ve kendisini dünyanın en uzak ülkesine, yanında küçük çeyiziyle götüren, hayatında hiç görmedi ğ i bir Đ skoçyalıyla evlenmi ş ti. Ama bu gerçeklerin hepsi do ğ ru de ğ ildi. Ada ve kızı, Alisdair Stevvart'ın yanına gitmek üzere yola çıktıklarında, adam zaten Yeni Zelanda'da bulunuyordu. Anlatılan hikâyelerin ço ğ u bir yere gelince tıkanıp kalıyordu, çünkü de ğ i ş ik insanlar, Ada'nın hayatından sadece küçük küçük kesitlere ş ahit olabilmi ş lerdi. Ama hikâyenin tümünü bilen Ada McGrath'di ve Nelson'un o küçük, ş irin kasabasında, ölüm dö ş e ğ inde yatarken, çoluk çocu ğ a karı ş ş kızı Flora'ya hikâyesini anlatmı ş tı. O zaman Ada altmı ş dokuz ya ş ındaydı ve kendi deyi ş ine göre mutlu bir kadındı. Bundan sonra yazara, Flora'nın ve aileyi tanıyanların anlattı ğ ı parçaları biraraya getirmek dü ş üyordu. Ancak, tüm yazarların yaptı ğ ı gibi bu kitabın yazarının da hikâyeyi süslemek ve güzelle ş tirmek için, kendi dü ş gücünü de yazılarına kattı ğ ının gözardı edilmemesi gerekir. Sizinle kendi sesimle de ğ il, dü ş üncemin sesiyle konu ş uyorum. Altı ya ş ından beri konu ş amıyorum. Nedenini kendim de dahil, hiç kimse bilmiyor. Babama göre, aslında bu gizli bir yetenekmi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 68

Jane Campion - Kate Pullinger - Piyano - Jane Campion Kate...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online