Jean Christophe Grange - TaÅŸ Meclisi

Jean Christophe Grange - TaÅŸ Meclisi - TAS MECL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TAS MECL Đ S Đ Le Concile de pierre Jean-Christophe GRANGE 1- Đ lk belirtiler Birinci kısım Diane Thibcrgc in önünde topu topu kırk sekiz saat vardı. Bangkok'tan bir iç hat uça ğ ına binerek Puket'e gidecek, sonra do ğ ruca kuzeye, Andaman Denizi kıyısındaki Takua Pa'ya kadar karadan ilerleyecekti. Orada, otelde kısa bir gece geçirecek, sabahın be ş inde yeniden yola dü ş üp, kuzeye do ğ ru ilerlemeyi sürdürecekti. Ö ğ len oldu ğ unda, Birmanya sınmnda Ra-Nong'a varması gerekiyordu, oradan da seyahatinin tek amacına ula ş mak için, mangrov ormanına dalacaktı. Ondan sonra geriye, aynı yolu, bu kez aksi yönde alıp, ertesi gece Paris'e kalkacak uça ğ a yeti ş mek kalıyordu. Saat farkı ondan yanaydı, Paris dilimine göre be ş saat kazançlı çıkacaktı. 6 eylül 1999 pazartesi sabahı, i ş inde olacaktı. Bundan iyisi can sa ğ lı ğ ı... Oysa Puket uça ğ ı bir türlü gelemiyordu ş imdi. Hiçbir ş ey planladı ğ ı gibi gitmiyordu. Midesi altüst, tuvalete ko ş tu. Mide bulantısının arttı ğ ını hissedip, "Saat farkı olmalı, projeyle bir ilgisi yok" diye dü ş ünmeye çalı ş tı. Bir saniye sonra, kusuyordu; ba ğ ırsaklarını bo ğ azında alev alev hissedinceye kadar kustu. Kanı damarlarında gümbürdüyor, alnı buz gibi, yüre ğ i gö ğ sünde bir yerlerde, her yerde, küt küt. Aynada yüzüne bakü. Bembeyazdı. Açık renkli, dalgalı perçemleri bu küçük ve düz saçlı esmerler ülkesinde her zamankinden daha çarpıcı geldi; hele boyu -genç kızlı ğ ından beri kompleks duydu ğ u o uzun boyu- daha da çılgındı. / ' .) E A N CIII ĐĐ STOPHE ORANGE Diane yüzünü ıslattı, sa ğ burun deli ğ indeki altın halkayı sildi, sonra küçük baba cool1 gözlü ğ ünü düzeltti, ti ş örtünün içinde bir hayalet gibi dalgalanarak transit salonuna geri döndü. Havalandırma buz gibi so ğ utmu ş tu salonu. Gidi ş panosundaki saatlere bir kez daha baktı. Hâlâ Pu-ket uça ğ ından haber yok. Birkaç adım attı. Gözü salonun hemen her kö ş esine yapı ş tırılmı ş , Tayca ve Đ ngilizce ilanlara takıldı: 'Tayland topraklarında uyu ş turucuyla yakalanan herkes ölüme mahkûm edilip, kur ş una dizilecek." Aynı anda, arkasından iki polis memuru geçti. Haki üniformaları ve parlak kabzalı tabancalanyla. Dudaklarını ısırdı; bu kahrolası havaalanında her ş ey dü ş man görünüyordu gözüne. Oturdu, vücudunun titremesini önlemeye çabaladı. Sabahtan beri belki bininci kez, yapacaklarını tüm ayrıntılarıyla aklından geçirdi. Ba ş armak zorundaydı. Bu, kendi seçimiydi. Kendi hayatı. Paris'e elleri bo ş dönemezdi. Puket uça ğ ı ö ğ leden sonra ikide kalktı. Diane be ş buçuk saat kaybetmi ş ti....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 140

Jean Christophe Grange - TaÅŸ Meclisi - TAS MECL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online