Jean Paul Sartre - Duvar

Jean Paul Sartre - Duvar - Jean Paul Sartre DUVAR YKLER...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jean Paul Sartre DUVAR ÖYKÜLER Türkçesi ERAY CANBERK CAN YAYINLARI LTD Đ . Ş T Đ . Hayriye Caddesi No. 2, 80060 Galatasaray, Đ stanbul Telefon: 252 56 75 -252 59 88 -252 59 89 Fax: 252 72 33 Đ Ç Đ NDEK Đ LER Duvar Erostrate Özel Ya ş am Bir Yöneticinin Çocuklu ğ u Oda DUVAR Bizi büyük beyaz bir odaya soktular, gözlerim kırpı ş maya ba ş ladı, ı ş ık gözlerimi rahatsız ediyordu. Sonra bir masa ve masanın arkasında dört herif gördüm, sivildiler, ğ ıtlara bakıyorlardı. Öteki tutukluları dibe yı ğ ş lardı; onların yanına kadar gidebilmemiz için bütün odayı ba ş tan ba ş a geçmemiz gerekiyordu. Aralarında pek ço ğ unu tanıyordum; ötekiler yabancı olmalıydılar. Önümde duran ikisi yuvarlak kafalı, sarı ş ındılar. Birbirlerine benziyorlardı. Fransızdılar sanıyorum. Küçük olan durmadan pantolonunu yukarı çekiyordu: sinir i ş te. Bu üç saate yakın sürdü. Sersemlemi ş tim; kafam bombo ş tu. Ama oda iyiden iyiye sıcaktı; bu da ho ş uma gitmiyor de ğ ildi; yirmi dört saatten beri buz kesmi ş tik. Muhafızlar tutukluları birbiri ardısıra masanın önüne götürüyorlardı. O zaman dört herif, tutuklulara, adlarını ve i ş lerini soruyorlardı. Ço ğ u zaman pek derine inmiyorlar ya da Muhimmat depoları sabotajına katıldın mı? Ayın dokuzunda sabahleyin neredeydin, ne yapıyordun? gibilerden ş uradan buradan sorular soruyorlardı. Yanıtları dinlemiyorlardı, dinler gibi bile görünmüyorlardı. Bir an susuyorlar, dosdo ğ ru önlerine bakıyorlar, sonra da yazmaya koyuluyorlardı. Tom'a Uluslararası Tugay'da çalı ş ğ ının do ğ ru olup olmadı ğ ını sordular. Ceketinin içinde ele geçirilen kâ ğ ıtlar yüzünden Tom aksini söyleyemiyordu. Juan'a hiçbir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ş ey sormadılar, ama odanı söyledikten sonra uzun uzun bir ş eyler yazdılar. -Anar ş ist olan erkek karde ş im Jose'dir, dedi Juan. Artık burada olmadı ğ ını pekâlâ biliyorsunuz. Ben hiçbir partiden de ğ ilim, ben hiç siyasetle u ğ ra ş madım. Yanıt vermediler. Juan yine: -Ben bir ş ey yapmadım. Ba ş kaları u ğ runa gürültüye gitmek istemiyorum, dedi. Dudakları titriyordu. Bir gardiyan onu susturdu ve götürdü. Sıra bana gelmi ş ti: -Sizin admız Pablo Ibbieta mı? -Evet, dedim. Herif kâ ğ ıtlara baktı. -Ramon Gris nerede? diye sordu. -Bilmiyorum. -Ayın altısından ondokuzuna kadar onu evinizde saklamı ş sınız. -Hayır. Bir an bir ş eyler yazdılar, sonra gardiyanlar beni çıkardılar. Koridorda Tom ile Juan iki gardiyanın arasında bekliyorlardı. Yürümeye koyulduk. Tom gardiyanlardan birine sordu: - Ş imdi ne olacak? -Ne olmu ş ki? dedi gardiyan: -Bu bir soru ş turma mıydı, yoksa bir yargılama mı? -Yargılamaydı, dedi gardiyan.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 150

Jean Paul Sartre - Duvar - Jean Paul Sartre DUVAR YKLER...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online