{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Johann Wolfgang Goethe - Faust

Johann Wolfgang Goethe - Faust - DNYA KLASKLER DZS 62 FAUST...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DÜNYA KLAS Đ KLER Đ D Đ Z Đ S Đ : 62 FAUST Bu kitap, Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak çevrilmi ş tir. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. A ğ ustos 1999 JOHANN WOLFGANG GOETHE FAUST Bir Fragman Almancadan çeviren: Yüksel PAZARKAYA 75. yıl co ş kusuyla... Hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk a ş ama, insan varlı ğ ının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın dü ş ünce ö ğ eleri en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir ulusun, di ğ er ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha do ğ rusu kendi dü ş üncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. Đş te çeviri etkinli ğ ini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmi ş uluslarda dü ş üncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar i ş leyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekânda bütün sınırları delip a ş acak bir sa ğ lamlık ve yaygınlı ğ ı gösterir. Hangi ulusun kitaplı ğ ı bu yönde zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir dü ş ünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinli ğ ini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek, onun geni ş lemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına ş ükran duyuyorum. Onların çabalarıyla be ş yıl içinde, hiç de ğ ilse, devlet eliyle yüz ciltlik, özel giri ş imlerin çabası ve yine devletin yardımıyla, onun dört be ş katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplı ğ ımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edece ğ i büyük yararı dü ş ünüp de ş imdiden çeviri etkinli ğ ine yakın ilgi ve sevgi duymamak, hiçbir Türk okurunun elinde de ğ ildir. 23 Haziran 1941. Milli E ğ itim Bakanı Hasan Âli Yücel SUNU Ş Cumhuriyet'le ba ş layan Türk Aydınlanma Devrimi'nde, dünya klasiklerinin Hasan Âli Yücel öncülü ğ ünde dilimize çevrilmesinin, ku ş kusuz önemli payı vardır. Cumhuriyet gazetesi olarak, Cumhuriyetimizin 75. yılında, bu etkinli ğ i yineleyerek, Türk okuruna bir "Aydınlanma Kitaplı ğ ı'' kazandırmak istedik. Bu çerçevede, 1940'lı yıllardan ba ş layarak Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı'nca yayınlanan dünya klasiklerini okurlarımıza sunmaya ba ş ladık. Büyük ilgi gören bu etkinli ğ i Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı'nca yayınlanmamı ş -ancak Aydınlanma Devrimi yarıda kalmasaydı yayınlanaca ğ ına kesinlikle inandı ğ ımız- dünya klasiklerini de katarak sürdürüyoruz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}