{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

John Steinbeck - Yukari Mahalle

John Steinbeck - Yukari Mahalle - JOHN STEINBECH Btn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
JOHN STEINBECH Bütün Eserleri Yukarı Mahalle Türkçesi : Orhan Azizo ğ lu B Đ LG Đ YAYINEV Đ ÖNSÖZ Bu kitabı yazarken Paisona'ların böylesine meraklı, kurnaz, fakir ve huysuz olduklarını bilmiyordum. Onları, ya ş adıkları hayatın güç ş artlarıyla ha ş ır ne ş ir olmu ş , dayanıklı, cana yakın insanlar olarak tanırdım. Yazgıya böylesine boyun e ğ me, bir erdem olsa gerektir. Anlataca ğ ım hikayelerde bu insanların bu kerte kurnaz ve akıllı olduklarını bilseydim, kesinlikle yazmaya kalkmazdım. Küçükken bir okul arkada ş ım vardı. Esmer, temiz kalpli, iyi bir çocuktu; Piojo derdik. Ne babası, ne de anası vardı, taparcasına sevdi ğ i ablasının yanında oturuyordu. Kıpkırmızı yanakları olan bu kızı, hepimiz sever, sayardık. Arasıra bize, domatesli, peynirli sandviçler yapardı. Đş te bu Piojo ile ablasının oturdu ğ u evdeki mutfa ğ ın muslu ğ u bozulmu ş , su akmaz olmu ş tu. Yeme ğ e koydukları ve içtikleri suyu tuvaletteki musluktan alıyorlardı. Musluk dedi ğ imiz de, yerden bir iki parmak yüksek, ince bir boruydu. Hele su azaldı mı, avuç avuç yerden toplamaktan ba ş ka çare yoktu. Piojo'nun ablası hiçbirimizi tuvalete sokmazdı. Bir seferinde, biriktirdi ğ i suyun içine bir avuç kurba ğ a yavrusu atmı ş tık da kırmızı yanaklı kız bize ne kızmı ş tı! Bu olay belki size pek tuhaf gelir ama, ben öyle dü ş ünmüyorum. Bu da bir çe ş it kurnazlık sayılır. Epeydir edep, terbiye çerçevesinde dü ş ünüyorum da, hala bu kırmızı yanaklı kıza orospu ve arasıra bize birkaç kuru ş veren Piojo'nun amcalarına da, onun mü ş terileri demek gelmiyor içimden. Bütün bunlar ba ş langıç de ğ il, sonuç oluyor. Bu hikayeleri gerçek oldu ğ u ve be ğ endi ğ im için yazdım. Edebiyatçı geçinenlerin ço ğ u bu insanların sadece kaba taraflarını görmü ş , onların yoksullu ğ uyla alay etmi ş tir. Onları unuttum, hatırlamıyorum bile. Fakat bir daha bu temiz kalpli, gözleri istek ve do ğ ruluk dolu, candan insanların böyle ilkel yanlarını göstermeye çalı ş mayaca ğ ım. E ğ er, ba ş larından geçen birkaç olayı anlatmakla kötülük ettimse onlardan özür dilerim. Böyle bir ş eyin bir daha tekrarlanmayaca ğ ından emin olabilirler. Adios, Monte. JOHN STEINBECK Haziran, 1937 G Đ R ĐŞ Bu, Danny'nin, Danny'nin arkada ş larının ve Danny'nin evinin hikayesidir. Bu, üç ayrı ö ğ enin nasıl tek vücut halinde birle ş ti ğ inin hikayesidir; öyle ki, Danny'nin Yukarı Mahalledeki evinden söz ederken, dı ş görünü ş ünü, beyaz badanalı odalarını, bahçesindeki yabani otları aklınıza bile getirmezsiniz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hayır, Danny'nin evinden söz açınca, de ğ inmek istedi ğ imiz her ş ey, bütün ne ş esi, tatlılı ğ ı, insanca ba ğ lılı ğ ı ve mistik sıkıntılarıyla bu üç ayrı ö ğ enin olu ş turdu ğ u birli ğ i simgeler.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 104

John Steinbeck - Yukari Mahalle - JOHN STEINBECH Btn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online