John Steinbeck - Fareler Ve Ä°nsanlar

John Steinbeck - Fareler Ve Ä°nsanlar - JOHN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: JOHN STEINBECK FARELER VE İNSANLAR I. BÖLÜM Salinas Irmağı, Soledad vadisinin güneyindeki tepelerin eteklerinde derinleşir ve yemyeşil akıp gider. Yamaçlardaki altın sarısı kumların sıcaklığıyla ısınarak indiği için suyu da ılıktır. Irmağın Galiban Dağlarına doğru uzanan kıyısı sıra sıra ağaçlıktır; ağaçlar baharda.yemyeşil yaprak açar. Kışın ise suyun üstüne doğru eğilen frenkçmarları kabaran suların bıraktığı artıkları toplar, alacalı yaprakları ve dallan uzayarak suyun üstünde kubbe kurar. Kıyılardaki ağaçların altına dökülen yapraklar öyle kurudur ki üstlerinde kertenkele bile dolaşsa çıtırtı duyulur. Akşamları tavşanlar, çalılıkların arasından çıkıp gelir, ışıldayan kumların üstünde otururlar. Nemli yerlerde de geceleyin gezinen ayıların, kocaman ayaklı çiftlik köpeklerinin ve karanlıkta su içmeye gelen geyiklerin çatallı tırnak izleri görülür. Çınarların arasında söğütlere doğru uzanan bir patika vardır. Derin sularda yüzmek için etraftaki çiftliklerden inen çocukların, ya da su kıyısında gecelemek için anayoldan çıkıp gelen serserilerin taban teptikleri bir patika bu. Ulu bir çınarın alçak ve yayvan dalının önünde, yakılan ateşlerden arta kalmış kül yığınları durur. Dal da üzerine orura otura yıpranmış ve parlak bir hal almıştır. Sıcak bir günün akşamında hafif bir rüzgar yaprakları sallamaya başladı. Karanlık, tepelerin yukarılarına doğru yükseldi. Kumluk kıyılarda, tavşanlar yontulmuş taştan kurşunî heykelcikler gibi kımıldamadan oturuyorlardı. Birden, şose tarafından, frenk çınarlarının kara yapraklarının arasından, bir ayak sesi duyuldu. Tavşanlar inlerine doğru hemen kaçıştılar. Uzun bacaklı bir balıkçıl kuşu, tembel tembel havalandı ve ağır uçuşuyla ırmağın üstünden FARELER VE İNSANLAR uzaklaştı. Bir an için her yer ölüm sessizliğine gömüldü, derken patikanın ucundan iki adam göründü. Yeşil suyun kenarındaki açıklığa doğru ilerlediler. Yol boyunca ard arda yürümüşlerdi, açıklığa çıktıkları zaman bu durumlarını değiştirmediler. İkisi de mavi bezden bakır düğmeli ceket ve pantalon giymişlerdi. İkisinin de başlarında yamulmuş siyah şapkaları ve omuzlarında durulmuş battaniyeleri vardı. Öndeki kısa boylu, çevik fıldır fıldır gözleriyle, keskin bakışlı yanık tenli bir adamdı. Ardından gelen, onun tam tersiydi, şekilsiz bir yüzü, soluk iri gözleri, düşük geniş omuzları olan kocaman bir adamdı bu. Yürürken ayı gibi ayaklarını sürüyor, hantalca yürüyordu. Kollarıysa, hiç kımıldamadan iki yanından aşağı sarkıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 50

John Steinbeck - Fareler Ve Ä°nsanlar - JOHN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online