John Steinbeck - Gazap üzümleri

John Steinbeck - Gazap üzümleri

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: John Steinbeck _ Gazap zmleri BRNC BOLUM Oklahoma'nm btn krmz topraklarna ve klrengi topraklarnn bir ksmna son bir iki hafif yamur dt. Bu yamurlar kat topra delemedi. Sapanlar kk derecikler boyunca dolap durdular. Bu son yamurlar, msrlara abucak boy attrd. Yol kenarlarnda yoncalar ve otlar bitirdi. Bylece, klrengi topraklarla koyu krmz topraklar yeil bir rt altnda kaybolmaya balad. Maysn sonlarna doru gk do-nuklat. Sonra, baharda gkte top top asl duran bulutlar da kayboldular. Gne, boy atan msrlar zerinde her gn biraz daha ok parlad, sonunda her yeil yapran kenarnda sar bir izgi belirdi. Bulutlar bir iki kere daha ortaya kp kayboldular ve bir daha grnmediler. Yoncalar koyuldular ve kurudular ve oalmadlar artk. Topran st kabuk tutmutu. .. nce, sert bir kabuk. .. Gk donuklatka yer de sarard. Krmz topraklar pembeleti, klrengi topraklar beyaz-lat. Dere yataklar kuru birer patika oldu. Kstebekler, karnca yiyen bcekler kk kafileler halinde yer deitirmeye baladlar. Kzgn gne her gn vurduka, taze msrlarn yapraklar sertliklerini kaybettiler. nce biraz bkldler, sonra, yapran arln tayan damarlar zayfladka, aa doru sarktlar. Haziran gelmiti, gne daha kzgn parlyordu. Msr 3^apraklarndaki sar izgiler oalm, orta damarlara doru yaylmt. Yoncalar ip gibi kalm, kklerine doru kv-rlmlard. Hava ak, ama gkyz eskisinden daha donuktu ve her gn biraz daha soluklayordu. Sonunda, arabalarn getii, tekerleklerin tt ve at nallarnn dvd yollarn kat kabuklar atlad, toz haline geldi. Hareket eden her ey havaya toz kaldryordu: Y-10 GAZAP ZMLER ryen bir adamn beline kadar hafif bir sis tabakas ykseliyor, arabalar direklerinin stne kadar toz havalandryor, otomobiller ardlarmdan bulut kaldryor ve toz ancak uzun bir sre sonra yatyordu. Hazirann yars geti; Texas ve krfez taraflarndan byk byk bulutlar ykseliyordu. Yksek, kocaman bulutlar. .. Yamur getiren bulutlar. Tarlalardaki adamlar bulutlara baktlar, havay kokladlar, rzgrn esip esmediini anlamak iin, slak parmaklarn kaldrdlar. Bulutlarn ykseldiini gren atlar da huysuzlandlar. Yamur bir para serpitirdi, sonra hemencecik baka yerlere doru uzaklap gitti. Yeniden o soluk gk, yeniden o kzgn gne. .. Yalnz, den yamur damlalarnn tozlarda at ukurcuklar ve msrlarn zerinde berrak damlalar kald, o kadar....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 318

John Steinbeck - Gazap üzümleri

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online