Jose Mauro De Vasconcelos - Seker Portakali

Jose Mauro De Vasconcelos - Seker Portakali - Jose Mauro de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Jose Mauro de Vasconcelos Ş EKER PORTAKALI ROMAN Türkçesi AYDIN EMEÇ Resimler: JAYME CORTEZ CAN YAYINLARI LTD. Ş T Đ . Hayriye Caddesi No. 2, 80060 Galatasaray, Đ stanbul Telefon: (0-212) 252 56 75 -252 59 88 -252 59 89 Fax: 252 72 33 Özgün adı O Merc Pe de Laranja Lima (1968) CAN YAYINLARI'NDA JOSE MAURO DE VASCONCELOS'UN BÜTÜN K Đ TAPLARI Ş EKER PORTAKALI / roman GÜNE ŞĐ UYANDIRALIM / roman DEL Đ F ĐŞ EK / roman ÇIPLAK SOKAK / roman KARDE ŞĐ M RÜZGAR, KARDE ŞĐ M DEN Đ Z / roman KAYI Ğ IM ROS Đ NHA / roman YABAN MUZU / roman Vasconcelos'un bu kitaplarının Türkiye yayın hakları yalnızca Can Yayınları'ndadır. (1995) Jose Mauro de Vasconcelos, 26 Ş ubat 1920'de Rio de Janeiro yakınlarındaki Bangu'da. do ğ du. Kızılderili ve Portekizli kırması bir ailenin çocu ğ uydu. On be ş ya ş ında lise ö ğ renimini yarıda bıraktı. Çe ş itli i ş lerde çalı ş tı. Boks antrenörlü ğ ü, tarım i ş çili ğ i, balıkçılık yaptı. Kızılderililerin arasında ya ş adı. 1942 yılında yazdı ğ ı ilk romanı Yaban Muzu'yla e ş ine az rastlanır anlatıcılık yetene ğ ini ortaya koydu. Ardından Ş eker Portakalı, Güne ş i Uyandıralım, Delifi ş ek, Kayı ğ ım Rosinha, Karde ş im Rüzgar, Karde ş im Deniz, Çıplak Sokak gibi romanlarıyla ünü Brezilya sınırlarını a ş tı. Ya ş ayanlar: Mercedes Cruanes Rinaldi Erich Gemeinder Francisco Marins ve Helene Rudge Miller (Piu-piul) ve o ğ lum Fernando Seplinksy için ve de Ciccillo Matarazzo Arnaldo Magalhaes de Giacomo için
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ölülerime: Karde ş im, Luis, yani Kral Luis ve ablam Gloria'nın hüzünlü anısına; Luis yirmi ya ş ında ya ş amaktan vazgeçti, Gloria da yirmi dört ya ş ındayken bu dünyanın ya ş amaya de ğ medi ğ ine karar verdi. Altı ya ş ıma sevginin anlamını a ş ılayan Manuel Valadares'e de, özlem dolu yüre ğ imi sunuyorum. -Huzur içinde yatsınlar!'. . bir de Dorival Lourenço da Silva (Dodo, ne hüzün, ne tasa öldürür adamı!. .) B Đ R Đ NC Đ BÖLÜM Günün birinde acıyı ke ş feden küçük bir çocu ğ un öyküsü Nesneleri ke ş federken Elele, acele etmeden sokakta yürüyorduk. Totoca bana hayatı ö ğ retiyordu. Ben de, a ğ abeyim elimden tuttu ğ u ve bana birtakım ş eyler ö ğ retti ğ i için durumumdan ho ş nuttum. Nesneleri bana evin ş ında ö ğ retiyordu. Çünkü ben evde ke ş iflerimi tek ba ş ıma yaparak kendi kendimi e ğ itirken; yalnız oldu ğ um için, yanılıyordum. Yanılınca da eninde sonunda hep dayak yiyordum. Önceleri kimse beni dövmezdi. Ama sonra her ş eyi ö ğ rendiler ve zamanlarını, benim bir ş eytan, bir ba ş belası, lanet olasıca bir sokak kedisi oldu ğ umu söyleyerek geçirmeye koyuldular. Buna aldırdı ğ ım yoktu. Sokakta olmasam ş arkı bile söylemeye ba ş lardım. Ş arkı söylemek güzel ş ey. Totoca,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 113

Jose Mauro De Vasconcelos - Seker Portakali - Jose Mauro de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online