Jules Verne - İki Yıl Okul Tatili

Jules Verne - Ä°ki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 1860 yılının 9 Mart gecesinde bulutlar, denizi sıyırarak görüş alanını alabildiğince kapatıyordu. Dalgaları, aydınlık saçarak çatlayan kabarmış denizde hafif bir gemi, yelkensiz ilerliyordu, Đki direkli yüz tonluk tekne Đngiltere ve Amerika'da denildiği gibi, bir "schooner" di. Geminin kıç yanında yazılı "Sloughi" adını okumaya çalışmak boşunaydı. Çünkü dalgalar yazının bir bölümünü söküp atmıştı. Saat, gecenin on biriydi. Bu çevrenin ikliminde, mart başlangıcında geceler kısa sürüyordu. Okyanus'un ortasındaki bu yatı ancak dalgaların hafiflemesi, sert rüzgârın kesilmesi bir kazadan kurtarabilir; içindeki insanlar da belki esenliğe kavuşabilirdi! "Sloughi"nin dümeninde biri on dört, öbür ikisi on üç yaşında üç çocukla on iki yaşlarında kara derili bir miço bulunuyordu. Çocuklar, tekneyi kötü duruma düşüreceği anlaşılan dalgalara karşı tüm güçlerini birleştirmişlerdi. Ama bu iş çok çetin oluyor; dümen, tümünü küpeşteden denize fırlatacak kadar hızlı dönüyordu. Gece yarısına doğru bordaya çok iri bir dalga yüklenmiş; ama dümen, şaşılası biçimde yerinden bile oynamamıştı. Bu sırada dalganın saldırısıyla devrilen çocuklar, çabucak ayağa kalkmışlardı. Đçlerinden biri: "Dümen çalışıyor mu, Briant?" diye sordu. Yerine geçen ve soğukkanlılığını yitirmeyen Briant: "Evet, Gordon" diye karşılık verdi. Sonra sözü üçüncü çocuğa yönelterek: "Sıkı tut, Doniphan!" diye ekledi, "Direncimizi yitirmeyelim. Kendimiz gibi öbür arkadaşlarımızı da kurtarmak zorundayız!" Sesinin tonu onun bir Fransız olduğunu gösteriyordu. Miço'ya "Yaralı değilsin ya, Moko?" Miço, karşılık verdi: "Hayır, Bay Briant.. Yalnız yatı dalgalara karşı baş vermiş durumda tutmaya çalışırsak iyi olur. Yoksa tepe aşağı kayacağız!" Bu sırada teknenin salonuna inen merdiven kapısı gürültüyle açıldı. Güvertede iki küçük baş ve havlamaları duyulan bir köpeğin sevimli yüzü göründü. Dokuz yaşında bir çocuk: "Briant!... Briant! Ne var, ne oluyor?" diye bağırdı. Briant, karşılık verdi: "Bir şey yok, Iverson... Bir şey yok... Dole'yle birlikte aşağı iner misin sen bakayım?.. Haydi, çabuk!" Biraz daha küçük olan ikinci çocuk: "Çok korkuyoruz, bu yüzden çıktık yukarı!" dedi. Doniphan, sordu: "Ya ötekiler?" Dole: "Ötekiler de korkuyor!" karşılığını verdi. Briant: "Haydi, hepiniz içeri! dedi, "Battaniyelerinizin altına girin, gözlerinizi kapayın. Artık korkmayın, tehlike yok!" Miço, bağırdı: "Dikkat!... Bir dalga daha geliyor!" Yatın arkasında sert bir çarpma oldu. îyi ki, dalga, bu kez güverteye atlamamıştı....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 73

Jules Verne - Ä°ki...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online