Kolektif - Klasik Gizemli Hikayeler

Kolektif - Klasik Gizemli Hikayeler - Kolektif _ Klasik...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kolektif _ Klasik Gizemli Hikayeler indekiler aret Memuru 5 Charles Dickens 5 iedeki frit 15 R. L. Stevenson 15 Gm Ayna 36 Arthur Conan Doyle 36 Balmumu Heykel 43 A. M. Burrage 43 Glet 52 Arthur Porges 52 Gece Telgraf 55 H. F. Arnold 55 Finney'nin Harika urubu 61 Alan Austin 61 Gneyli Adam 69 Roald Dahl 69 aret Memuru Charles Dickens- Merhaba aadaki! Adam kendisine seslenildiini duyduunda, elindeki ksa sopaya sarl bir iaret flamasyla kulbesinin nnde duruyordu. Bulunduu yerin doal yaps gz nne alnacak olursa; insan, sesin geldii yn konusunda adamn kuku duymasnn mmkn olamayacan dnrd; ama bann hemen stne, benim durduum dik yarn tepesine bakmak yerine, tam aksi yne dnp tren hattna bakt. Davran biiminde olaand bir ey vard ama ben tm abama ramen ne olduunu ifade edemeyeceim. Bedeni derin ukurda glgede kald ve olduundan kk grnd, bense tam yukarsnda, onu henz grmeden kzl gnbatm parltsna gmldm ve elimi gzlerime siper etmek zorunda kaldm dik yarn tepesinde durduum iin, davrannn dikkatimi ekecek kadar olaand olduunu biliyorum.- Merhaba aadaki! Tren hattna bakyorken tekrar dnp gzlerini yukar kaldrnca, tam tepesinde beni grd.- Sizinle konumak iin aaya inebileceim bir yol var m? Cevap vermeden yukarya, bana bakt. Beyhude sorumu hemen tekrarlayarak ona bask yapmak istemediim iin, ben de yukardan ona baktm. Tam o srada toprakta ve havada belli belirsiz bir sarsnt oldu. Sonra da, sanki zorla aaya ekiyormuum hissiyle beni geriye sratan gl bir sarsntya ve hzla zerime doru gelen bir harekete dnt. Hzl trenin bulunduum yere kadar ykselen buhar, nmden geip kr panoramasnda dalgalanarak gittikten sonra aaya baktmda, adam, tren geerken sallad flamay sopasna sararken grdm. Sorumu tekrarladm. O srada kmldamadan bana bakyor gibiydi; kk bir duraksamadan sonra iaret flamasnn sarl olduu sopayla, durduum yere iki metre uzaklktaki bir noktay iaret etti. Ona seslendim: "Tamam!" Sonra abuk abuk o yne doru ilerledim. Orada evremi kolaan edince, tepenin dik yamac yarlarak yaplm, engebeli, ylankavi bir biimde aaya inen bir patika buldum ve onu izledim. Bu darack patika ok derine iniyordu ve olaanst sarpt. Kaynan bulunduu kayalklara oyulan yol, aaya doru indike daha da slaklayor ve balklayordu. Patikay iaret eden adamn garip bir isteksizliini ya da zorland havasn aklma getirecek zaman tandndan yolun kfi derecede uzun olduunu anladm. Zikzaklar izen patikadan, tekrar grebileceim seviyeye indiimde, adam ortaya kmam bekleyen bir tavrla, trenin az nce gemi olduu raylarn...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 51

Kolektif - Klasik Gizemli Hikayeler - Kolektif _ Klasik...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online