Lev Nikolayeviç Tolstoy - Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır

Lev Nikolayeviç Tolstoy - Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır TOLSTOY Türkçesi: ihsan Özdemir ANTĐK DÜNYA KLASĐKLERĐ Đstanbul 2005 KARĐZMA YAYIN EĞĐTĐM DANIŞMANLIK REKLAM HĐZMETLERĐ A.Ş. Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) Toprak sahibi soylu bir ailenin oğlu olarak 28 Ağustos 1828'de doğdu. Babası Kont Nikolay Đlyiç Tolstoy, 1812 yılı Na-polyon savaşlarına katılmış emekli bir yarbaydı. On altı yaşında Kazan Üniversi'ne başladı. Resmi eğitime duyduğu tepki nedeniyle okulu bırakıp Yasnaya Polyana'daki çiftliğine döndü. Yirmi dört yaşında orduya katılarak Kırım ve Kafkasya'da dört yıla yakın subaylık yaptı. Savaş ve şiddete duyduğu nefret yüzünden ordudan ayrıldı. Yirmi dokuz yaşında Avrupa seyahatine çıktı. Proudhon'la tanışarak başta eğitim olmak üzere pek çok konuda yakın ilişkiye girdi. Rusya'ya döndüğünde çiftliğindeki köylü çocukları için açtığı okulda alternatif bir eğitim deneyini başarıyla uyguladı. Yasya-na Polyana dergisinin yanı sıra Rusya'nın birçok bölgesindeki okullarda da kabul gören ders kitapları yayımladı. 1869'da yayımladığı "Savaş ve Barış"ın ardından ruhsal bir bunalım yaşadı. Varlığın manasını anlama çabasıyla bir süre Optima Manastırı'na çekildi, ilahiyatçılarla sürdürdüğü tartışmaları sonucunda resmi Hıristiyanlık inancına duyduğu güvensizliğin yersiz olmadığını gördü. Yeni Ahit'in özüne bağlı kalarak kendini arayış serüvenini sürdürdü. Çok istediği halde, ailesi karşı çıktığı için topraklarını köylülere bırakamadı. Fakat, kişisel harcamalarını büyük ölçüde azalttı; aristokrat yaşam tarzını bırakıp bedensel işlerde düzenli olarak çalışmaya başladı. Huzur içinde ölümü karşılayacağı bir yer arayışı için 1910 yılının 28 Ekim gecesi malikanesini terk etti. On gün sonra bir tren istasyonunda öldü. Tolstoy'un ölümü bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Birçok ülke yasını tuttu. Doğumunun yüzüncü yılında başlatılan bir çalışmayla eserleri 90 ciltte toplandı. Tolstoy, Shakespeare'den sonra dünya dillerine en çok tercümesi yapılan yazardır. Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır 4 • Şehrin birinde Martin Avdeiteh adında bir ayakkabı tamircisi yaşıyordu. Bodrum katında, tek penceresi caddeye bakan küçük bir odası vardı. Pencereden sadece yoldan geçenlerin ayaklan görülebiliyordu. Ama Martin insanları çizmelerinden tanıyabiliyordu. Orada çoktandır yaşıyordu ve pek çok tanıdığı vardı. O civarlarda onun elinden bir ya da iki kez geçmemiş bir çift çizme hemen hemen yok gibiydi. Dolayısıyla pencereden bakınca çoğunlukla kendi elinden çıkma çizmeleri görüyordu. Bazısına yeni pençe vurmuş, bazısını yamamış, bazısını dikmiş, bazısına yeni yüz bile koymuştu. Đyi iş çıkardığı, kaliteli malzeme kullandığı, fazla ücret istemediği ve de güvenilir biri olduğu için elinde bir sürü iş...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 30

Lev Nikolayeviç Tolstoy - Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online