{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lev Tolstoy - Efendi Ile Usagi

Lev Tolstoy - Efendi Ile Usagi - EFEND LE UAI yk Bu kitap...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EFEND Đ Đ LE U Ş A Ğ I (Üç Öykü Bu kitap, Sn. Mehmet Özgül'ün izniyle basılmı ş tır. Yayına hazırlayan : Egemen Berköz Dizgi : Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A. Ş . Baskı : Ça ğ da ş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Ş ti. Ş ubat 2001 LEV TOLSTOY EFEND Đ Đ LE U Ş A Ğ I (Üç Öykü) Rusçadan çeviren: Mehmet Özgül EFEND Đ Đ LE U Ş A Ğ I (Ü ç Öykü) EFEND Đ Đ LE U Ş A Ğ I 1 1870'lerde bir kı ş mevsimi geçti anlataca ğ ımız bu olay. Aziz Nikolay Yortusu'nun ertesi günüydü. Yortu köyün kilisesinde topluca kutlanmı ş tı, ama ikinci sınıf tüccar (*) Vasili Andreyiç Brehunov kiliseyi bir türlü bırakıp i ş lerinin ba ş ına dönemedi. Kilise yönetim ba ş kanı olan tüccar, yortuyu daha sonra bir de evinde kutlayarak akraba ve tanıdıklarını a ğ ırlamak zorundaydı. Ancak evinden son konuklar gider gitmez yol hazırlı ğ ına koyuldu. Kom ş u köyden bir toprak a ğ asının bir süre önce fiyatını kararla ş tırdıkları korusunu almaya gidecekti. Kentli tüccarlar bu ya ğ lı parçayı elinden kapmadan bitirmeliydi i ş ini. Vasili Andreyiç koruya yedi bin ruble verdi diye toprak a ğ ası fiyatı 10 bine yükseltmi ş ti. Aslına bakılırsa yedi bin ruble korunun de ğ erinin yarısıydı. Belki Vasili Andreyiç fiyatı on binden a ş a ğ ı dü ş ürebilirdi; çünkü koru, onun bulundu ğ u buca ğ ın sınırları içindeydi ve ilçenin tüccarlarıyla aralarında varılan anla ş maya göre, bir tüccar bir ba ş kasının buca ğ ında satılan malın fiyatını artıramazdı. Ne var ki, il merkezindeki kereste tüccarları göz dikmi ş ti Goryaçkino köyü korusuna. Vasili Andreyiç onlardan önce davranıp toprak a ğ asıyla pazarlı ğ ı sonuca ba ğ lamalıydı. Đş te bu yüzden kutlamaların sona ermesiyle birlikte Vasili Andreyiç sandıktaki yedi yüz rublesini çıkardı, avans olarak verece ğ i üç bini fazlasıyla tamamlamak için buna kilisenin iki bin be ş yüz rublesini ekledi. Özenle saydı ğ ı para destelerini cüzdanlarına yerle ş tirdikten sonra yol hazırlı ğ ına ba ş ladı. Kıza ğ ı ko ş ma i ş i Nikita'ya kalmı ş tı, çünkü Vasili Andreyiç'in o gün sarho ş olmayan tek u ş a ğ ıydı. Onun sarho ş olmayı ş ının nedeniyse, Büyük Perhiz'den bir gün önce gömle ğ ini, çak ş ırını, me ş in çizmesini satarak iyice kafayı çekmesi ve sonra bir daha içki içmeye tövbe etmesiydi. Đ ki aydır a ğ zına içkinin damlasını koymamı ş tı zavallıcık. Votkanın su gibi aktı ğ ı Aziz Nikolay yortusunun ilk iki gününde bile. .. Nikita yakın bir köyden, ya ş amını daha çok ş unun bunun yanında u ş aklık yaparak geçirdi ğ i için evsiz-barksız sayılan, elli ya ş larında bir köylüydü. Çalı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

Lev Tolstoy - Efendi Ile Usagi - EFEND LE UAI yk Bu kitap...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online