{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Leyla Navaro - Beni Duyuyor Musun

Leyla Navaro - Beni Duyuyor Musun - Leyla Navaro BEN Đ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Leyla Navaro BEN Đ DUYUYOR MUSUN? ::::::::::::::::::: Đ Ç Đ NDEK Đ LER Sunu ş Bu Kitabı Okurken Ve Yazarken ANNE-BABALIK SANATI Çünkü Anneyim Anneler de Đ nsandır Bu Ş iirlerle Büyüdük Benim Annem Öyleydi Ben Annem Gibi Olmayaca ğ ım Biz Ça ğ da ş Anneyiz Alıntı Annelik Rolü Günümüzün De ğ i ş en De ğ erleri Toplumda De ğ i ş en Kadın ve Annenin Yeri Annelik / Babalık Sanatı Ö ğ renilebilir ÇOCU Ğ UNU KABUL EDEB Đ LMEK Beni Kabul Ediyor musun? Kendini Çocu ğ un Yerine Koyarak De ğ erlendirme Çocuk Aile Büyü ğ ünden Farklı Duyup, Farklı Anlayıp, Farklı Dü ş ünebilir Çocu ğ un Geli ş me Süreci Đ çinde, Ya ş ının Đ cabı Bazı Davranı ş larda Bulunabilece ğ ini Bilmek Çocu ğ unuzu Kabul Ediyor musunuz? OLUMSUZ DAVRANI Ş LARA ENGEL OLMAK Hep Kabul mu Edece ğ im? Ödül Ceza Olumsuz Davranı ş lara Cezasız Nasıl Engel Olabiliriz - Đ nsan Đ li ş kilerinde Đ nancım NASIL B Đ R D Đ S Đ PL Đ N? Disiplin Nedir? Disiplin Yalnız Çocuklar Đ çin De ğ ildir Yasak ve Ö ğ üt Yerine Örnek Disiplin ve Ya ş amın Tadı Evin Disiplin Kuralları Nerede Yazar? Önce Hayır, Sanunda Bıkıp Evet Her Disiplin Bana Uyar mı? Dı ş Kontrollü Disiplin Fiziksel Disiplin Yöntemleri (Dayak) Dayak Neden E ğ itime Yaramaz Đ ç Kontrollü Disiplin Özdenetim Nasıl Elde Edilir Yaptırımdan Özdenetime -E ğ er Hayatımı Bir Daha Ya ş asaydım ÇOCUKLAR NEDEN SÖZ D Đ NLEMEZ Yaplar ve Yapmalarla Ya ş amak Takdir ve Övgüde Dikkat Edilecek Noktalar - Đ yi Niyetle ÇOCU Ğ U D Đ NLEMEK Duymak mı? Dinlemek mi? Çocu ğ u Dinlerken Genellikle Gösterilen Tepkiler Veya Gerçek Dinlemeye Engeller Siz Birini Dinlerken Ne Gibi Tepkiler Kullanıyorsunuz? Đ yi Bir Dinleyici Olmanın Ko ş ulları Katılımlı Dinleme Çocu ğ u Dinlemenin Yararları -Rahatı Kaçan A ğ aç ANNE/BABANIN KIZGINLI Ğ INI DUYURMASI Sana Öyle Kızıyorum ki! Kızgınlık Nedir? Sen Zaten Hep Böylesin Ben Diliyle Konu ş mak Sen Dili Yerine Ben Diliyle Konu ş mak -Annelerin Genç Kaldı ğ ı Yer KAR Ş ILIKLI GÜVEN Çocu ğ un Güvenini Arttırmak EK 1, 3-6 Ya ş lardaki Çe ş itli Geli ş me A ş amaları EK 2- Evde Yapılabilecek Yaratıcı Oyun Faatiyetleri ::::::::::::::::::: SUNU Ş Sayın Okur, Elinizdeki kitap, Leyla Navaro'nun özgün bir eseridir. Alı ş ılmı ş Çocuk Geli ş imi kitaplarından farklı, taze bir bakı ş açısından anneye ve çocu ğ a bakan, okurla konu ş an, dertle ş en, ya ş ayan bir kitap. Bu bir el kitabıdır; yani, zaman zaman okunan, tekrar okunan, arada bir ba ş vurulan bir destek kayna ğ ı. Bu el kitabı, Navaro'nun kendi tecrübeleri, akademik çalı ş maları ve yönetti ğ i grup faaliyetleri sonucu olu ş turdu ğ u geni ş bilgi ve sezgilerinin ürünüdür. Bu de ğ erli ve yararlı ürünü siz okurlara sunmaktan mutluluk duyarım....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 100

Leyla Navaro - Beni Duyuyor Musun - Leyla Navaro BEN Đ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online