Mahzen - Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Pireler...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Pireler berber, develer tellal iken. Ben anamın be ş i ğ ini tıngır mıngır sallar iken. Uzak, çok uzak diyarlardan birinde Godosh adında güçlü bir büyücü varmı ş . Tüm hayali, tanrılara kafa tutmakmı ş . Orada, yukarılarda bir yerlerde, a ş a ğ ıya sırıtıp, kah esen, kah gürleyen tanrıların façasını bozup, Godosh'un kim oldu ğ unu cümle aleme göstermek için çalı ş mı ş didinmi ş . En sonunda bu i ş i yapabilecek güce ve bilgiye sahip oldu ğ una karar verdi ğ i gün, girmi ş büyü odasına ve ba ş lamı ş , bu zor ve bir o kadar güçlü büyünün sözlerini ba ğ ırmaya. Büyü sözlerinin sonu geldi ğ inde, etrafını durmadan dönen, mavi, minik noktacıklar sarmı ş . Đş te o zaman Godosh bir ş eylerin ters gitti ğ ini anlamı ş , anlamı ş anlamasına ama heyhat... Artık çok geçmi ş . Birden, yer gök kararmı ş , bir sis etrafı kaplamı ş , mavi noktalar ye ş ile çalıp, önünde bir yol oluvermi ş . O durmu ş yol gitmi ş ... O durmu ş yol gitmi ş , sonunda yol, bir garip kapıya varmı ş . Varmı ş da, bu densiz yol, anlı ş anlı Büyücü Godosh'u üstünden do ğ ruca kapıya fırlatmı ş . Godosh gözlerini, garip binalarla kaplı, garip elbiseli adamların etrafta cirit attı ğ ı, garip bir memlekette bulmu ş . Bulmu ş bulmasına ya, hala nerede oldu ğ unu bilmiyormu ş . O hala kendi dünyasında bilmedi ğ i bir yerlerde oldu ğ unu sanıyormu ş . Godosh sanadursun, aslında ş u an kendi memleketinden çok ama çok uzaklarda, Đ stanbul'un Unkapanı semtinin arka sokaklarındaymı ş ...Godosh bakmı ş bakmı ş ,bu geldi ğ i yerden hiçbir ş ey anlamamı ş .O da biraz yürümeye ba ş lamı ş ,hiç görmedi ğ i dükkanların,kale büyüklü ğ ündeki binaların yanından geçmi ş ,birçok insanın yürüdü ğ ü geni ş bir alana çıkmı ş . Đ nsanlar bir çı ğ gibi geliyormu ş .Godosh buradan korkmu ş ,kendi evine geri dönmek istiyormu ş .Yoldan geçen insanlarla konu ş maya çalı ş mı ş . "Bayım,bakar mısınız?Ah,pardon hanımefendi,bayım!!!" Đ nsanlar onu dinlemiyormu ş ,durmadan yürüyorlarmı ş . "Bu i ş ten sıkıldım artık!" diyerek bir büyü yapmya ba ş lamı ş Godosh.Ancak yapamamı ş . Artık bıkkın bir ş ekilde yandaki dükkanlardan birine girmi ş . "Buyrun,neye bakmı ş tınız??" Godosh uzunca bir süre etrafa bakınmı ş durmu ş . Koca koca sandalyelerin ve boydan boya aynaların, bu ufak odaya ilginç bir hava kattı ğ ını dü ş ünmü ş . Adam, eliyle sandalyeyi göstererek, biraz da alay edercesine sormu ş , "Buyur dayı, saç, sakal hangisi?" Godosh adamın ne dedi ğ ini anlayamamı ş ama kudretli bir büyücü olarak bilmedi ğ i bir dille kar ş ıla ş ması onu bir hayli ş a ş ırtmı ş . Fakat büyücü adamın ortak dili bildi ğ ine eminmi ş , bu alaylı hali Godosh'u sinirlendirmi ş elbet....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Mahzen - Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Pireler...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online