Mark Twain - Tom Sawyer

Mark Twain - Tom Sawyer - MARK TWAIN TOM SAWYER B Đ LG Đ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MARK TWAIN TOM SAWYER B Đ LG Đ YAYINEV Đ OYUNLAR VE KAVGALAR -Tom! Ses yok. -Tom! Ses yok. -Nereye kayboldu gene bu çocuk? Gene yanıt yok. Ya ş lı kadın gözlü ğ ünü burnunun üstüne indirdi. Çevresine bakındı. Đ çini gururla dolduran bu görkemli gözlükle hiçbir ş eyi do ğ ru dürüst seçemezdi. Yalnızca süs için takılan bir gözlüktü bu. -Hangi cehenneme kayboldu yine? Bir elime geçirirsem! diye mırıldandı. Elindeki süpürgeyi odanın içinde savurdu, bu karyolanın altında uyuklayan kedinin hızla dı ş arı kaçmasına neden oldu. Ş u çocu ğ un bir i ş e yaradı ğ ını görmedim, diyerek açık kapıdan dı ş arıya çıktı; yaban otların ve domateslerin aralarına baktı. Sesini yükselterek ba ğ ırdı: -Tom! Tom! Aniden bir ses duydu ve arkasına dönerek kaçmakta olan Tom'u ceketinin ucundan yakaladı. -Dolapta olaca ğ ın aklıma gelmemi ş ti, orada yine neler karı ş tırıyordun? -Hiç teyze! -Hiç ne demek? Ş u ellerine, a ğ zına bak. Ne karı ş tırdın? -Bilmiyorum. -Ben biliyorum ama, istersen söyleyeyim. Reçel de ğ il mi? O reçele dokunma diye kırk kez söyledim, ver ş u sopayı! Kadın, eline sopayı alıp havaya kaldırdı. Tehlike çok yakındı, Tom'un da bunu bir an önce dü ş ünmesi gerekliydi. -Aman teyze, arkana bak. Ya ş lı kadın arkasına bakmak için eteklerini toplayıp hızla döndü. Bunu fırsat bilen Tom da dı ş arıya fırladı. Tahta perdeye tırmandı, öbür yana atladı. Teyzesi Polly ş a ş kın bir halde kalakaldı ve sonra gülmeye ba ş ladı: -Seni gidi yaramaz ş eytan. Ba ş edemeyece ğ im kadar kurnazsın. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur. Aslında onu cezalandırmak istemiyorum, ama bütün yaramazlıklarını da ho ş göremem. Belki bugün okula gitmez. Gitmezse cezalandırmalıyım. Yarın bütün gün çalı ş tırarak okuldan kaçmanın ne demek oldu ğ unu ona ö ğ retece ğ im. Zavallı kız karde ş imin o ğ lu. Tom okula gitmedi. Bütün ö ğ leden sonra çok da güzel e ğ lendi. Eve geldi ğ inde saat enikonu ilerlemi ş ti. Fakat ak ş ama daha çok vardı. Hizmetçi çocuk Jim, odun kesiyor, Tom'un karde ş i Sid de etrafa saçılan parçaları topluyordu. Sid ba ş ını belaya sokmak istemeyen sakin yaradılı ş lı bir çocuktu, macerayı sevmezdi. Tom da onlara yardım etti. Birkaç dakika sonra odunlar yanmaya hazırdı, içeriye ta ş ıdılar. Tom fırsatını bulunca her zamanki gibi ş eker a ş ırmaya ba ş ladı. Teyzesi bunu görmedi, Tom'a birçok soru sormaya ba ş ladı. Aklı sıra bu kurnazca sorularla Tom'un bugün neler çevirdi ğ ini ö ğ renecekti. Fakat Tom, teyzesinin bu planını önceden sezmi ş ti....
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 65

Mark Twain - Tom Sawyer - MARK TWAIN TOM SAWYER B Đ LG Đ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online