Marln Morgan - Mesaj Sizsiniz

Marln Morgan - Mesaj Sizsiniz - NSZ Dnya deiti iletiim...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖNSÖZ Dünya değişti, iletişim tarzımız da. Uyum sağlamayı başara- mayanlar geride kalacak. Başarmak isteyenler içinse tek anahtar var: "MESAJ SĐZSĐNĐZ" Elinizdeki kitabın konusu bu. Bu kitap, iletişim konusunda işitmiş ya da okumuş o- labileceğiniz herhangi bir şeyden farklı. Kitaptaki en heyecan verici bilgi, iyi bir iletişimci olmak için bıktırıcı alıştırmalar yapmak ya da temel kişiliğinizi değiştirmek zorunda olmayışınızdır. Mesleki ya da özel yaşamınızda, sizin için önemli olan insanları ikna etmek ya da etkilemek için gerekli araçlara, içinizde zaten sahip olduğunuzu göstereceğiz. Birlikte "bileşik sen" (composite you) adını verdiğim yapıyı inceleyeceğiz. Bu "bileşik" diğer insanlara gönderdiğiniz tüm mesajı oluşturur ve kullandığınız kelimeleri, sesinizi, hareketlerinizi, yüz ifadelerinizle gönderdiğiniz işaretleri ve tutumunuzu içerir. Kapsayacağımız konular arasında şunlar var: • Televizyon tüm iletişim kurallarını nasıl değiştirmiştir ve sizi niçin sandığınızdan da çok etkilemektedir? • Diğer insanlar sizi nasıl görüyorlar? • Sizi dinleyenlerin hoş görmeyeceği dört iletişim yanlışı. • Korku ve diğer iletişim engellerini aşmak. Mesaj Sizsiniz Her durumda konuşma başarısını garantiye almak için birkaç basit kural. Bazı usta iletişimcilerin kimler olduğu ve bunu nasıl ba- şardıkları. Kendi kişiliğinize bağlı kalarak istediğinizi nasıl elde e- debileceğiniz. ĐLK YEDĐ SANĐYE Son demir kapı arkamdan çınlayarak kapanırken aklıma şu geldi: "Kimse buradan asla kaçamaz". Hapishanede, on dakika sonra, artist Sharon Tate ve öteki altı kişinin öldürülmesin-deki rolü nedeniyle, dokuz kez mahkum edilerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılan tarikat lideri Charles Manşon ile yüzyüzeydim. Charles Manşon bazılarına göre tarihin en zalim ve en tuhaf cinayetlerinden birine karışmıştı. Bin dokuz yüz seksen bir yılıydı ve ben NBC televizyo- nundaki, Tom Snyder ve Rona Barrett' in oynadığı "Sahilden Sahile Yarın" programının yapımcısıydım. Bölüm yapımcısı Shelley Ross, Tom'un yöneteceği, on üç yıldan sonra Manşon ile ilk kez yapılan televizyon yayını görüşmesini düzenlemişti. Manşon, Califonia Vacaville'de, suç işlemeye eğilimli akıl hastaları için inşa edilmiş, güvenliği çok yüksek olan bir hapishaneye yerleştirilmişti. Manşon hakkındaki tüm kitapları ve onun yaşam öyküsünü okumuştum, fakat görüşmenin nasıl olacağından
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
tam emin değildim. En iyi olasılıkla tamamıyla çılgın biriyle uğraşacağımızı biliyordum. Görüşme fikrinin kendisi tartışmaya yol açtı. Birçok kişiye göre, Manşon ile görüşme yapılmamalıydı. Ona herkese açık bir toplantı olanağı verilmemeliydi. Bazılarına göre ise, California'da ölüm cezası kaldırıldıktan sonra, hayatta kalmasına izin verildiği için, bu tip bir kişi hakkında,
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 152

Marln Morgan - Mesaj Sizsiniz - NSZ Dnya deiti iletiim...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online