Melissa P. - Yatmadan Once 100 Firca Darbesi Resimli

Melissa P. - Yatmadan Once 100 Firca Darbesi Resimli -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bbgen www.turkforum.net 1 YATMADAN ÖNCE 100 FIRÇA DARBES MEL SSA P
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bbgen www.turkforum.net 2 6 Temmuz200015 = 25 Günlük, Bu sat rlar duvarlar GustavKlimt'in t pk bas mlar veMarleneDietrich'inposterleri ile kapl lo odamda yaz yo rum. Kapal panjurlar aras ndan süzülen k huzmelerinindü ü beyaz kâ da bir eyler çiziktirirken o bana yukar dan bayg n ve kibirli gözleri ile bak yor. Hava çok s cak, bo ucu ve kuru. çeriden televizyonunve çizgi film kahraman n taklit eden ablam ndetone sesigeliyor. D ar dan c rc r böce inin umutsuz ç l duyuluyor. Onun d nda ev dingin ve durgun. Sanki her ey camdan ince bir fanusun içine kapat l p koruma alt na al nm ,s cak da bütün devinimleri yava latm gibi. Oysa ben kendimi o kadar da dingin hissetmiyorum. Sanki farenin birihissettirmeden tatl tatl ruhumu kemiriyor gibi. Kötü de ilimama iyi de de ilim. Asl nda i in garibi hiçbir ey de ilim. Ama kendimi, dönüp aray p yeniden bulabiliyorum.Ba m kald r p aynaya bakmam ve aynadaki yans mam görmem tüm benli imin dingin ve huzurlu bir mutlulukladolmas na yetiyor. Aynaya yans yan görüntümü be enerek izliyorum. Çizgileri belirginle en bedenime, gittikçe biçimlenen ve kendilerinden eminlermi gibi duran kaslar ma ve ti örtümün alt ndan uçlar gözüken ve her hareketimde hafifçe devinengö üslerime bakt kça hayran kal yorum. Küçüklü ümdenberi, evde annemin hiç sak nmadan ç plak dola mas nedeniyle, eri kin bir kad n bedeni benim için bilinmeyen bir eyde il. Ancak tüyler kuytu bir orman gibi "Gizem"i koruyorve gözlerden uzak tutuyor. S kça aynaya yans yan görüntümden gözümüay rmaks zm parmaklar mdan birini usulca sokuyorum ve aynada be eni ile bakan sevecen bak lar m yakal yorum. Kendimi gözleme eylemi o denli güçlü ve odenli ho ki aniden fiziksel bir hazza dönü üyor ve ard ndanbir dürtü ile tetiklenen anl k bir s cakl k ve titreme hissediyorum. Sonra bir s k lma, utanma geliyor. Arkada mAles -sandra'n naksine, kendime dokundu umda fanteziler kur muyorum. K sa bir süre önce bana zamanzaman kendinedokundu unu ve o anlarda kendine zorla ve iddet uygulayarak sahip olmaya çal an, can n yakan bir erke i dü ledi ini, s r olarak söyledi. Heyecanlanmam için aynaya bakmam yetti inden söylediklerine çok a rd m. Bana kendimedokunup dokunmad m sordu, hay r dedim. Kendi kendime olu turdu um bu dünyay y kmak istemedim. Bedenimve aynadan olu an bana ait bir dünya bu ve arkada m n so- rusunu evet diye yan tlamak bu dünyay aldatmak anlam na gelecekti. Gerçekten iyi hissetmeme yol açan ey hayranl kla bakt m ve sevdi im aynadaki o yans ma, gerisi yalan. Rastlant larla do an ve s radanl kla devam edip giden arkada l klar öylesine yüzeysel ve yapaylar ki. Hepsi yalan. .. Zaman zaman okuldaki birkaç o lana arma an olarak sundu um kaçamak öpücükler de yalan. Dudaklar m dudaklar nade dirdi imde ani bir tepki ile geri çekiliyorum ve dilleriniacemice a z ma soktuklar nda uzaklara kaçma iste i duyuyorum. çinde bulundu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 72

Melissa P. - Yatmadan Once 100 Firca Darbesi Resimli -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online