Metin Uca - Yes Yerine Orrayt

Metin Uca - Yes Yerine Orrayt - Y ES Y E R N E ORRAYT D E M...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
YES YERİNE ORRAYT DEME K CAİZ MIDI R HOCAM ? Güzel Yurdumun 'Bir Kahkahalık' Trajikomik Halleri-II Yazan: Metin Uca Yayın Yönetmeni: Melte m Erkme n Düzenleme: Nergis Şannan Kapak: Cihat Hazardağlı Kilm-Grafik: Ebru Grafik Baskı-Cilt: Melisa Matbaası 1. Baskı: Şubat 2006, İstanbul 25.000 Adet YES YERİNE ORRAYT DEMEK CAİZ MİDİR HOCAM? Güzel Yurdumun 'Bir Kahkahalık' Trajikomik Halleri-II ISBN: 975 331 847-2 © Metin Uca / Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. Melisa Matbaası: Çiftehavuzlar Y o l u Acar Sitesi No:4 Davutpaşa / İslunbul Tel: 0 2 1 2 674 97 23 - 670 97 29 Yayımlayan: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri Tic. San. Ltd. Şti. Osmanlı Sk. 24/4 34437 Taksim/İstanbul Tel: 0212 252 38 21 pbx Faks: 252 47 29 İnternet adresi: www.epsilonyayinevi.com e-mail: [email protected] Genel Dağıtım: Yeni Çizgi Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Gürsel Mah. Alaybey Sk. N o : 7 Kağıthane/İstanbul Tel: 0 2 1 2 220 57 70 pbx Faks: 222 61 55 İnternet adresi ve online alışveriş: www.yenisayfa.com METİN UCA
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ü yayın-basım-alıntı hakkı a ve Epsilon Yayınevi'nindir.
Background image of page 2
Amerika'nın dayattığı, seçtirdiği Bush'a-bakanların halkın akıllı oylarıyla sandığa gömüldüğü bir Türki± ye'de yaşayabilmek umuduyla. .. Düşünen, aklı karışan ama hep soru soran yurdumun tüm güzel insanlarına ve hukukun siyasallaşmasının kurbanı olan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü sevgili hocam Prof. Dr. Yücel Aşkın a sevgiyle. ..
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
IÇINDE OLABILECEKLER NASRETTİN HOCA BİR GÜ N 13 KULE PAS GEÇİYORUZ, YAHU NASIL BAKAN SEÇİYORUZ 21 HER FANİ BİR GÜ N SOKAK ADI OLACAKTIR 27 DÜNYADA İMAN, AHİRETTE İMAN YA DA TÜMDEN YALAN 33 BAAYAN ELLENMİŞ MİSİNİZ ACIBA? 41 RESİMLİ İZAHATLI TÜRKİYE HALLERİ İLMİHALİ 49 ÖZEL KULLANIM SAYFASI 95 NERDE GALMIŞTIK? 97 İYİ Kİ 143 "Alt-üst" edilmeden önceki son kimliğim: 147 SON SÖZ 149 Küfür Sayfası 151
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
NASRETTİN HOCA BİR GÜN. .. Hocamız, bir güne daha böyle bir giriş cümlesiyle baş- lıyordu; ama fıkralardaki kilit olayın vazgeçilmezi, kanık- sanmış giriş cümlesini oluşturan bir gün değildi bugün. Akşehir'in giriş meydanına inen dik, dönemeçli yollardan birinden, emektar eşeğinin çektiği arabasına kurulmuş ge- çiyordu ki, birden renkler parlamaya, ışıklar uzamaya baş- ladı. Sarsıntı içerisinde, garip, ufak ışıklarla dolu, karanlık bir koridorun içine çekildi. Destur bile diyemeden, içi çe± kilircesine bir anda yükseklere çıkıp, sonra hızla döne dö- ne geniş bir alana sertçe düşüverdi. Üstünü başını düzelt- meye çalışırken, çevresindeki her şey dönmeye devam edi- yordu. "Gelin lan, yakaladım Hoca'yı!", "Seni namussuz, hem değerli büyüğümüze dil uzat, hem de parayı alamadım di- ye serkeşleş, var mı öyle beleş!" Kulağının dibinde kalın 13
Background image of page 6
bir erkek sesi bunları söylüyordu. Ne olduğunu anlamadan, bir grup sakallı ademoğlundan yediği esaslı tokatlarla ka- vuğu bir yana kendi bir yana savrulmuştu. Yaşadığı şaşkın- lıktan, elini kaldırıp yüzünü bile koruyamadı. Farkında de-
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 75

Metin Uca - Yes Yerine Orrayt - Y ES Y E R N E ORRAYT D E M...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online