Milan Kundera - Gulusun Ve Unutusun Kitabi

Milan Kundera - Gulusun Ve Unutusun Kitabi - ÇAĞDAŞ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÇAĞDAŞ DÜNYA YAZARLARI GÜLÜŞÜN VE UNUTUŞUN KĐTABI Milan Kundera Türkçesi AYDIN EMEÇ Francois Kerel'in Fransızca çevirisinden Türkçeye çevrilmiştir. Özgün adı: Kniha Smıchu a Zapomneni (1978) BÖLÜMLER 1. baskı: 1981, Hür 2. baskı: 1988, Can Kayıp Mektuplar Anne Melekler Kayıp Mektuplar Litost Melekler Sınır Birinci bölüm Đkinci bölüm Üçüncü bölüm Dördüncü bölüm Beşinci bölüm Altıncı bölüm Yedinci bölüm 1. 1948 yılı şubatında, Komünist Partisi Başkanı Kle- ment Gottwald, Prag'da, eski kentin en büyük ala- nında toplanan yüz binlerce hemşerisine söylev ver- mek üzere, barok stili bir sarayın balkonuna çıktığı zaman, bu olay, Bohemya tarihinde, eşine ancak bin yılda birkaç kez rastlanabilen türden ve ülkenin ka- derini etkileyen büyük bir dönüm noktası oluyordu. Gottwald'm çevresini arkadaşları sarmıştı ve ya- nında, çok yakınında, Clementis duruyordu. Hava so- ğuktu, kar yağıyordu, Gottwald'm başı açıktı. Cle- mentis, gözyaşartıcı bir sevgi gösterisiyle, başındaki kürk şapkayı çıkarıp Gottwald'm başına koydu, Partinin propaganda bölümü, Gottwald'm, başın- da kürk şapka, çevresi arkadaşlarıyla sanlı olarak, balkondan halka seslenirken çekilen resimlerinden yüz binlerce bastırarak dağıttı. Komünist Bohemya ta- rihi, işte bu balkondan başlamıştır. Bütün çocuklar, afişlerde, elkitaplannda ya da müzelerde görmüş ol- dukları bu fotoğrafı bilirler. Dört yıl sonra Clementis ihanetle suçlandı ve asıl- dı. Propaganda bölümü, pek tabii, onu hemen, tarih sayfalarından ve resimlerden çıkarıp attı. Ö günden beri, Gottwald, balkonda tek başına görünmektedir. Clementis'in durduğu yerde artık, sarayın boş duvar- larından başka bir şey yoktur. Clementis'den, Gott- wald'm başındaki kürk şapkadan başka bir şey kal- mamıştır. 2. Şimdi 1971'deyiz ve Mirek şöyle diyor: "Đnsanın iktidara karşı savaşımı, belleğin urmtuşa karşı sava- şımıdır." Böylece, arkadaşlarının ihtiyatsızlık olarak nite- lendirdikleri davranışlarım haklı göstermeye çalışı- yordu. Büyük bir özenle günlüğünü tutuyor, yazışma- larım saklıyor, ülkedeki durumu tartıştıkları toplan- tıların tutanaklarını tutuyor ve bu durumun nasıl sürüp gidebileceğini düşünüyordu. Arkadaşlarına, "Anayasa'ya aykırı hiçbir şey yaptığım yok," diyor- du. Gizlenmek ve kendini suçluluk duygusuna kap- tırmak, bozgunun başlangıcı demek olurdu. Birkaç gün önce, yapım halindeki bir yapının ça- tısında, yapı işçilerinden oluşan ekibiyle çalıştığı sı- rada, aşağıya bakmış ve başı dönmüştü. Dengesini yi- tirmişti. Đyi tuttunılmamış bir putrel düşüşünü önle- mişti, ama o putrel de yerinden kurtuldu ve Mirek'i putrelin altından güçlükle çıkarabildiler. Đlk balasta ağır yaralı görünüyordu, ancak, bir süre sonra, ko- lundaki basit bir kırıktan başka şeyi olmadığını an-...
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 174

Milan Kundera - Gulusun Ve Unutusun Kitabi - ÇAĞDAŞ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online