{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Montaigne - Denemeler

Montaigne - Denemeler - MONTAIGNE DENEMELER Türkçesi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MONTAIGNE DENEMELER Türkçesi: Sabahattin EYUBO Ğ LU Cem yayınevi ÖNSÖZ 1 Montaigne ülkemizde pek tanınmı ş olmamakla birlikte bu çevirileri uzun bir önsözle vermeye cesaret edemedim, bunu gerekli görmedim. Çünkü Montaigne eserini zaten kendisini tanıtmak için yazmı ş . Onunla okuyucu arasına girecek olan herkes bo ş sözler söylemek tehlikesine dü ş er. Üstelik de Montaigne'in Türk okurlarına hiç de yabancı gelmeyece ğ ini sanıyorum: Çünkü yeni Avrupa'nın ana kaynaklarından biri olan bu büyük dü ş ünce kayna ğ ının bize Avrupa'dan gelen her kitapta biraz payı vardır. Yeni dü ş ünce, insan bilincinin insanı ve do ğ ayı serbestçe tanımak çabası ise, Montaigne bu çabanın ilk büyük hamlesidir. Bugün bizim de kavu ş tu ğ umuz serbest dü ş ünceye o, dört yüzyıl önce ve bizim uyanı ş devremize birçok bakımlardan benzeyen co ş kun bir dönemde kavu ş mu ş tur. Bugünkü Türkçe gibi de ğ i ş en kıvrak ve ba ş ıbo ş bir dille; ş imdi anlamları çok de ğ i ş mi ş taze Fransızca sözcüklerle, halk deyimleriyle yazılmı ş olan Denemeler, çeviriye en az elveri ş li kitaplardan biridir. Bu çevirileri iddialı birer örnek olarak de ğ il, birer deneme olarak veriyorum. Parçaların seçilmesi de daha çok geli ş igüzeldir. Montaigne'den yapılacak her seçme, ister istemez, keyfi ve eksik olacaktır. Bunlar, Denemeler'in ötesinden berisinden koparılmı ş dü ş üncelerdir. Montaigne'in bahçesinden her geçi ş te insan çok de ğ i ş ik demetler yapabilir. (1940) ÖNSÖZ 2 Tercüme Dergisi'nde ba ş lanmı ş olan bu çevirilere, 1940'ta yazmı ş oldu ğ um bu kısa önsözü uzatmak niyetinde de ğ ildim. Fakat Montaigne üstüne okudu ğ um bir yazı üzerine okurlara bir iki söz daha söylemek hevesine dü ş tüm. «La Nouvelle Revue Critique»te Henri Gillemin, Montaigne'in Denemeler'de kendini tanıtmak gibi olanaksız, gereksiz bir i ş e giri ş ti ğ ini, böyle yapmakla da i ş ten kaçmı ş , kusurlarını düzeltecek yerde itiraf etmi ş oldu ğ unu söylüyor. Denemeler onyedinci yüzyıldan beri buna benzer hücumlara u ğ rar. Fransa'nın ba ş ına gelen felaketlerin nedenini Montaigne ve benzeri yazarlarda bulanlar bile olur. Montaigne insanda iman bırakmazmı ş , okuyanı sistemli bir dü ş ünceye gitmekten alıkoyarmı ş , hayattan uzakla ş ıp, tembelli ğ e, uyu ş uklu ğ a götürürmü ş . Gerçekten Montaigne kent hayatından kaçmı ş , Denemeler'i keyfi için yazmı ş , onu okuyanların imanını sarsmı ş tır; fakat bunu öyle bir zamanda yapmı ş tır ki, insanın oturup serbestçe dü ş ünmesi i ş lerin en gücü, kendi keyfi için yazı yazmak, gerçe ğ i bulup göstermenin belki tek yolu; insanların ruhlarındaki iman da yıkılması, de ğ i ş mesi gereken cinsten bir imandı. Montaigne hep kendini anlatıyordu; ama kendini anlatırken insan dü ş üncesini yeni bir yola sokuyor, köhne inanı ş ları,...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 136

Montaigne - Denemeler - MONTAIGNE DENEMELER Türkçesi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online