Murat Gulsoy - Belki De Gercekten Istiyorsun

Murat Gulsoy - Belki De Gercekten Istiyorsun - B elki de...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Belki de Ger&ekten ±stiyorsun Murat Gülsoy
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Belki de Ger&ekten ±stiyorsun Murat Gülsoy www.altkitap.com Nazl&±ya
Background image of page 2
altkitap - &ykü 1 Belki de Ger&ekten ±stiyorsun Murat Gülsoy Haziran 2000 Yay±na Haz±rlayan: Adnan Kurt Düzelti: Adnan Kurt Tasar±m: Faruk Ulay Tasar±m Uygulama: Murat Gülsoy Kapak Resmi MaxErnst ' 2000 altkitap ve Murat Gülsoy Yap±t±n tüm yay±n haklar± sakl±d±r. Tan±t±m i²in yap±lacak k±sa al±nt±lar d±³±nda yay±nc±n±n izni olmaks±z±n hi²bir yolla ²o´alt±lamaz. www.altkitap.com [email protected]
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Yazar Hakk&nda Murat Gülsoy, 1967&de ±stanbul&da do²du. Mühendislik ve Psikoloji e²itimi g³rdü. ´niversitede ³²retim g³revlisi olarak µal¶·¶yor. 1992 y¶l¶ndan beri Hayalet Gemi dergisini µ¶kar¶yor; ³ykülerinin yan¶s¶ra internette alt.zine adl¶ dergide elektronik ortama y³nelik metin denemeleri gerµekle·tiriyor. Ayn¶ zamanda Aµ¶k Radyo&da program yap¶mc¶s¶. Yazar¶n Can Yay¶nlar¶&ndan µ¶kan Oysa Herkes Kendisiyle Me±gul ve Bu Kitab& ˙al&n adlar¶n¶ ta·¶yan iki ³ykü kitab¶ var.
Background image of page 4
&±indekiler &lüm ±²lemesi 1 ±topya: 337 Milisaniye 14 Robotlar Robotlar Robotlar S³zümü Kesiyorlar 23 Zoraki Turist 35 Devlet ve Korku Filmleri 45 Berberler 54 Cennet Ka²k´nlar´ 60
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Siz Korkular Kurgulamad&n&z m& Hi±? S&radan insanlar -canl& ve ayd&nl&kt&r; Yaln&zca ben, karanl&k ve kasvetliyim. S&radan insanlar -kesin ve kurnazd&r; Yaln&zca ben, donuk ve ahma±&m. . Ve yine de, yaln&zca ben hükmedilmeyen ve &ss&z&m, Yaln&zca ben, di±erlerinden farkl&y&m. __________ __ __ __ __________ Tao I Ching ____ ____ (R.L.Wing ²evirisi, Thorsons 1988) Yedi &yküden olu±an ü²üncü kitab³yla Murat Gülsoy bizi kendimizle bir maceraya ²³kar³yor. Gündelik ya±amlar³m³zdan ve olas³ ya±amlar³m³zdan, bazen de bilin²d³±³ fantazilerimizden yola ²³karak bamba±ka bir uzama b³rak³yor. Sanki "neler olabilirmi±?" sorusuna bir dizi yan³t veriyor. ´ykülerde, bir k³r³lma/ bir ayd³nlanma an³nda ortaya d&külüyor oyuncular ve kahramanlar. Birden geli±imin/ anlay³±³n bir par²as³ oluyoruz biz de -okurlar. Olas³ bir durumun s³n³rlara, korkular³n ve komplolar³n s³n³rlar³na ²ekilmi± anlat³m, bizi de empatik ve e±zamanl³ bir dü±ünceye zorluyor. B&ylece, &yküler okuruyla birlikte ku±at³yor kahramanlar³. Durumu ve olup biteni anlama, sorgulay³p ²&zümleme sürecini birlikte ya±³yoruz. S³radan olan insanlarla, s³rad³±³ olduµunun (kendisi ya da ortam³n) ay³rd³na varan kahraman³n hesapla±mas³ her &yküde bamba±ka maceralarla sürüyor. Bir berber dükkan³nda s³radan bulup da fark³na varmad³µ³n³z ayr³nt³lar³n sizi hayrete dü±ürecek kadar zenginle±tiµini g&rmek ±a±³rtacak bir yerde. Tarihsel bir &rgüyle desteklenen kurgu diµer &ykülerin tad³ i²in de ipucu olacak. Belki de bir ±a±k³nl³k veya yepyeni bir dü±ünsel pratik kazand³racak bu &yküler okura: "Demek ki hayat ba±ka bak³±larla da ya±anabilirmi±!" "Ak³am, herkesin kabul etti±i kadar ak³amd&r." ¶. ´zel Oysa Murat Gülsoy bu &ykülerinde, herkesin kabullendiµi d³±³ndaki ak±amlar³ ya±at³yor kahramanlar³na ve bizlere. Toplumsal bir ütopya
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 79

Murat Gulsoy - Belki De Gercekten Istiyorsun - B elki de...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online