{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Murathan Mungan - Uc Aynali Kirk Oda

Murathan Mungan - Uc Aynali Kirk Oda - MURATHAN MUNGAN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MURATHAN MUNGAN ÜÇ AYNALI KIRK ODA ::::::::::::::::: Murathan Mungan 21 Nisan 1955 Đ stanbul do ğ umlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Đ lkin çe ş itli dergi ve gazetelerde yazılan ve ş iirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmud ile Yezida'dır. Daha çok ş iirleri (Sahtiyan, Yaz Geçer, Omayra), hikayeleri (Cenk Hikayeleri, Kırk Oda, Kaf Da ğ ının Önü), oyunları (Taziye, Bir Garip Orhan Veli, Geyikler Lanetler) ile tanınan Murathan Mungan aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu ve ş arkı sözü yazdı. Çe ş itli alanlara da ğ ılmı ş yirmi yıllık çalı ş malarından yaptı ğ ı özel bir seçmeyi Murathan'95 de topladı. Ş iirlerinden yapılan bir seçme Kürtçe'ye çevrildi: Li Rojhilate Dile Min ("Kalbimin Do ğ usunda"). Dünya edebiyatından resim konulu öyküleri bir araya getirdi ğ i Ressamın Sözle ş mesi adlı bir seçkisi yayımlandı. Metis Yayınları, yazarın kitapla ş tırdı ğ ı bütün çalı ş maları bir külliyat olarak yayımlıyor. ::::::::::::::::: Đ çindekiler AL Đ CE HAR Đ KALAR D Đ YARINDA AYNALI PASTANE GECE ELB Đ SES Đ Ne zaman içime biraz fazla baksam, yükseklik korkum depre ş ir... ::::::::::::::::: ALICE HAR Đ KALAR D Đ YARINDA Naim Dilmener için Bu hikayede bahsi geçen ş ahıs ve hadiselerin hakikatle hiçbir alakası yoktur. Benzerliklerse sadece birer tesadüften ibarettir. Ve bütün tesadüfler gibi kaçınılmazdır. DO Ğ MA BÜYÜME TEXASLI ALICE STAR, PUSLU B Đ R SONBAHAR sabahı evinden kaçıp bu bo ğ ucu ta ş ra kasabasını büyük kentlere ba ğ layan anayollardan birine çıktı ğ ında, bütün yaz sıcaklarının, bütün sinek ve vantilatör vızıltılarının geri dönmemecesine ardında kaldı ğ ından emindi artık. Evden kaçmaları hanidir ciddiyetini yitirmi ş , can sıkıcı bir tekdüzelikte yinelenen anlamsız bir oyuna dönü ş ş tü. Her seferinde, "günün ko ş ullarına" ve "hayatın ş artlarına" yenik dü ş üyor ve yine her seferinde, en azından son üç gündür a ğ zına lokma koymamı ş bir halde gerisin geri evin yolunu tutmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden yaptıkları, ba ş kalarının
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
gözünde bir yeniyetme ş ımarıklı ğ ından ba ş ka bir anlam ta ş ımıyordu epeydir. Eyleminin gerçekli ğ ine bu kez olsun inandırmak için, sonuna kadar gitmekten ba ş ka yolu yoktu. O son da, o yol da önündeydi ş imdi. Biraz daha cesaret istiyordu, hepsi bu. Böylelikle, o eski, efsanevi "Asi Kız" imgesine, bu imgenin kararlı ödünsüzlü ğ üne yeniden kavu ş abilirdi. Bindi ğ i otobüsün penceresinden geçmi ş e bakıp geride bıraktıklarıyla elinde kalanların dökümünü yapmaya yüre ğ ini yokladı ğ ında; Texas'ın ıssız çöllerine benzeyen içi bo ş çocukluk görüntülerine, bo ğ ucu bir yalnızlıktan ba ş ka hiçbir ş ey olmayan anılarına daldı ğ ında, on sekizini yeni bitirmi ş ti. Öncekilerden farklı olarak bu kez üzerinde ispat edilmi ş bir "rü ş tün" haklı güvenini ta ş ıyordu.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}