Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku

Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku - MUZAFFER ZG Btn Eserleri...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MUZAFFER ZG Btn Eserleri 18 Zkkmn Kk Kltr Bakanl Adana Altn Koza (5 dalda) Hindistan Udaipur Altn Fil Tokyo Asya'nn En yileri spanya En yi Ynetmen Paris Cine Junior En Byk Film dlleri BLG YAYINEV MUZAFFER ZG-BTN ESERLER glmece yk-romanlar 1. te Mhr te Sen 2. Ortadirei Ykan Ay 3. Devletin Mal Deniz 4. Azrail Nasl Rvet Yedi? 5. Siz Bilirsiniz Paam 6. Donumdaki Para 7. Dayak Birincisi 8. Deliye Hergn Bayram 9. Halo Day ve ki kz 10. Sen Kim Hovardalk Kim 11. Her Eve Bir Karakol 12. Devlet Babann Tonton ocuu 13. Lp Lp Makinesi 14. Kasabann Yars 15. anak mlek Patlad 16. Halka Yirmi 17. Demokrasimiz Ka Para Eder? 18. Zkkmn Kk 19. Bando Takm 20. Geoekondu 21. lyas Efendi 22. Yl Sfr Darbe Hazr 23. Bir Namussuz Aranyor 24. Bizim Aylar Amerikallar ok Sever 25. Bir Mays Polis Bayram 26. t Adas 27. Nasl Baba Oldum? 28. Spa 29. Dandini Vatanda Dandini 30. Dilber 31. Ayvay Yedik 32. Milli Kahraman Matador Mahmut 33. Hrsz Kpek 1. Ltfen Kzmla Evlenir misiniz? 2. Snr-Duvar Muzaffer zg kaynak kitap Yaam, sanat, semeler-Haz. Muzaffer UYGUNER bask: cantekin matbaaclk yaynclk ticaret ltd. ti. Bando mzkayla dnyaya geldim; gerekten bando mzkayla! Yl 1933, aylardan ekim, gnlerden 29; yani Onuncu Yl ... On ylda on milyon gen yarattk her yatan diye marlarn sylendii cumhuriyetin onuncu yl dnm... te o gece annem tutturmu da tutturmu, Fener alayn izleyeceim diye. Babam, Yahu avrat, ayn gnn, sancn mancn tutar, hem bu karnla, demi. Ama annem, hi yle cokulu bir gnde evde oturmak ister mi? Komu kadnlardan biriyle kmlar evden, bir yandaki abim de annemin kucanda. Fener alayn eve en yakn izleme yeri olsa olsa Saathanenin oras. Annemle komu kadn bezirganlarn nndeler darack kaldrma dizilmiler, insanlarn arasna sokulmular. Ama nasl kalabalk, ine atsan yere dmez. Az sonra bando teden gzkm. Pstattararaa!... demeye balaynca, Uy anam, annemdeki sanc... Breh, kaldrmda adm atacak yer yok, ya yn insan, gerisi dkkan. Aman ha, kadnn sancs tuttu ha, yol verin ha! Yol nerde ki? O sra, bando da ermi gelmi annemin nne... Kadn dourdu ha, douracak ha... Polisler yol vermiler anneme, Yryn bandonun ard sra, ilk sokaktan sapn ieri diye. Gmdattarara!... Bando nde, annem, ben, abim, komu kadn ardnda, fener alay bizim arkamzda, ha dodum ha doacam. Gmdadadadatdat dat dat dat... Annemi eve dar yetitirmiler. Tastamam eve geldikten on dakika sonra beni dourmu. Adana'nn Saathanesinin an yirmi ikiyi Dan dan dan diye vururken......
View Full Document

Page1 / 214

Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku - MUZAFFER ZG Btn Eserleri...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online