Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku

Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku - MUZAFFER ĐZGÜ Bütün...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MUZAFFER ĐZGÜ Bütün Eserleri 18 Zıkkımın Kökü Kültür Bakanlığı Adana Altın Koza (5 dalda) Hindistan Udaipur Altın Fil Tokyo Asya'nın En Đyileri Đspanya En Đyi Yönetmen Paris Cine Junior En Büyük Film Ödülleri BĐLGĐ YAYINEVĐ MUZAFFER ĐZGÜ-BÜTÜN ESERLERĐ gülmece öykü-romanları 1. Đşte Mühür Đşte Sen 2. Ortadireği Yıkan Ayı 3. Devletin Malı Deniz 4. Azrail Nasıl Rüşvet Yedi? 5. Siz Bilirsiniz Paşam 6. Donumdaki Para 7. Dayak Birincisi 8. Deliye Hergün Bayram 9. Halo Dayı ve Đki Öküz 10. Sen Kim Hovardalık Kim 11. Her Eve Bir Karakol 12. Devlet Babanın Tonton Çocuğu 13. Lüp Lüp Makinesi 14. Kasabanın Yarısı 15. Çanak Çömlek Patladı 16. Halka Yirmi 17. Demokrasimiz Kaç Para Eder? 18. Zıkkımın Kökü 19. Bando Takımı 20. Geoekondu 21. Đlyas Efendi 22. Yıl Sıfır Darbe Hazır 23. Bir Namussuz Aranıyor 24. Bizim Ayılar Amerikalıları Çok Sever 25. Bir Mayıs Polis Bayramı 26. Đt Adası 27. Nasıl Baba Oldum? 28. Sıpa 29. Dandini Vatandaş Dandini 30. Dilber 31. Ayvayı Yedik 32. Milli Kahraman Matador Mahmut 33. Hırsız Köpek 1. Lütfen Kızımla Evlenir misiniz? 2. Sınır-Duvar Muzaffer Đzgü kaynak kitap Yaşamı, sanatı, seçmeler-Haz. Muzaffer UYGUNER baskı: cantekin matbaacılık yayıncılık ticaret ltd. şti. Bando mızıkayla dünyaya geldim; gerçekten bando mızıkayla! Yıl 1933, aylardan ekim, günlerden 29; yani Onuncu Yıl ... On yılda on milyon genç yarattık her yaştan diye marşların söylendiği cumhuriyetin onuncu yıl dönümü... Đşte o gece annem tutturmuş da tutturmuş, Fener alayını izleyeceğim diye. Babam, Yahu avrat, ayın günün, sancın mancın tutar, hem bu karınla, demiş. Ama annem, hiç öyle coşkulu bir günde evde oturmak ister mi? Komşu kadınlardan biriyle çıkmışlar evden, bir yaşındaki abim de annemin kucağında. Fener alayını eve en yakın izleme yeri olsa olsa Saathanenin orası. Annemle komşu kadın bezirganların önündeler daracık kaldırıma dizilmişler, insanların arasına sokulmuşlar. Ama nasıl kalabalık, iğne atsan yere düşmez. Az sonra bando öteden gözükmüş. Pıstattararaa!... demeye başlayınca, Uy anam, annemdeki sancı... Breh, kaldırımda adım atacak yer yok, ya yön insan, gerisi dükkan. Aman ha, kadının sancısı tuttu ha, yol verin ha! Yol nerde ki? O sıra, bando da ermiş gelmiş annemin önüne... Kadın doğurdu ha, doğuracak ha... Polisler yol vermişler anneme, Yürüyün bandonun ardı sıra, ilk sokaktan sapın içeri diye. Gümdattarara!... Bando önde, annem, ben, abim, komşu kadın ardında, fener alayı bizim arkamızda, ha doğdum ha doğacağım. Gümdadadadatdat dat dat dat... Annemi eve dar yetiştirmişler. Tastamam eve geldikten on dakika sonra beni doğurmuş. Adana'nın Saathanesinin çanı yirmi ikiyi Dan dan dan diye vururken......
View Full Document

This note was uploaded on 03/07/2011 for the course IE TURK-102 taught by Professor Esergüleer during the Spring '11 term at Bilkent University.

Page1 / 214

Muzaffer Izgu - Zikkimin Koku - MUZAFFER ĐZGÜ Bütün...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online