TC 3 - 1.Uluslararas 5.Ulusal Meslek Yksekokullar...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1657921 1 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 27-29 Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya İŞLETME KARLILIĞINI ARTIRMADA STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI OLARAK HEDEF MALİYETLEME TARGET COSTING AS A STRATEGIC COST MANAGEMENT TOOL FOR INCREASING COMPANY PROFITABILITY Rifat YILMAZ 1 Gökhan BARAL 2 ABSTRACT The precondition of gaining and sustaining competitive advantage for companies that operating todays’ competitive markets is the effective cost management. Because of price is determined by the markets, ways of increasing profits are productivity and cost reduction. Target Costing is a strategic management tool that seeks to reduce a product’s cost over its life time. Target costing aims to reduce costs before they are incurred. Profit focused cost reduction strategy, must cover all activities of companies also suplier and customer relationship, and must aim countiniously reduction costs of this activities related strategy and must be systematic approach that take up thıs as a continious strategy. For thıs reason Target Costing, only just at the design stage, aims cost reduction with guess of possible cost in the future for increasing the profitability of the company in the long term. In this study we aim that how can be used target costing as an effective tools for increasing company profitability. Key Words: Target Costing , Strategic Cost Mangement, Profit Planning, Cost Reduction ÖZET Günümüz rekabetçi piyasalarında faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücü kazanmaları ve bunu sürdürmelerinin ön koşulu etkili bir maliyet yönetimidir. Fiyat piyasa tarafından belirlendiğinden dolayı karlılığı artırmanın yolu verimlilik ve maliyet azaltımından geçmektedir. Hedef maliyetleme yaklaşımı bir ürünün yaşamı boyunca ortaya çıkan maliyetleri daha maliyetler oluşmadan, tasarım aşamasında azaltmayı amaçlar. Kar odaklı bir maliyet azaltım stratejisinin, işletmenin tedarikçi ve müşteri ilişkileri dahil bütün faaliyetlerinin kapsayan, bu faaliyetlerin maliyetlerinin strateji ile bağlantılı olarak sürekli azaltmayı amaçlayan ve bunu sürekli bir strateji olarak ele alan sistematik bir yaklaşım olması gerekmektedir. Bu nedenle Hedef Maliyetleme yaklaşımı, daha ürünün tasarım aşamasında iken gelecekte ortaya çıkabilecek maliyetleri öngörerek bunları düşürmeyi amaçlayarak uzun dönemde işletmenin karlılığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Hedef maliyetleme 1 Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi , İİBF, rifat_yilmaz@hotmail.com 2 Öğr.Gör. , Bilecik Üniversitesi, Osmaneli MYO, gokhanbaral@hotmail.com
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1657921 2 yaklaşımının işletme karlılığını artırmada nasıl etkili bir araç olarak kullanılabileceği ele alınacaktır. Anahtar
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ACCOUNTING 14 taught by Professor Saeedi during the Spring '11 term at Amirkabir University of Technology.

Page1 / 10

TC 3 - 1.Uluslararas 5.Ulusal Meslek Yksekokullar...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online