TC - Akademik Aratrmalar Dergisi 2002-2003 Say 15 Sayfalar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Electronic copy of this paper is available at: http://ssrn.com/abstract=979616 Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ali Co ş kun * Giri ş Maliyetlerin de ğ i ş en yap ı lar ı , muhasebecileri yeni maliyet teknikleri geli ş tirmeye zorlam ı ş t ı r. Faaliyet ortam ı ndaki iki &nemli de ğ i ş iklik sonucunda y&neticiler, maliyetlerle ilgili olarak ürün hayat d&ngüsünü g&zden ge±irmenin gerekli oldu ğ unun fark ı na varm ı ş lard ı r. Bu de ğ i ş iklilerden birincisi, bir±ok firman ı n maliyet yap ı s ı otomasyondan dolay ı de ğ i ş ime u ğ ram ı ş , k ı sa d&nemde daha fazla sabit maliyet do ğ maya ba ş lam ı ş olmas ı d ı r. Maliyetlerin bile ş imindeki bu de ğ i ş im, y&netim muhasebecilerinin, maliyet-hacim-kar ve ba ş a-ba ş analizi gibi klasik ara±lar ı daha az kullanmas ı na neden olu ş tur. Yüksek seviyedeki otomasyon, ±o ğ u ürün maliyetinin ürün geli ş tirme ve planlama d&neminde belirlenmesine neden olmu ş , dolay ı s ı yla da ürün maliyetlerinin üretim safhas ı nda belirgin bir ş ekilde ş ürülebilmesi imkans ı za yak ı n derecede zorla ş m ı ş t ı r. ²rünün hayat d&ngüsündeki maliyetlerin ±o ğ u, tasar ı m a ş amas ı tamamland ı ğ ı nda belir- lenmektedir. İ kinci de ğ i ş iklik ise, ürün hayat d&ngüsünün k ı salmas ı ndan dolay ı , yeni ürünleri piyasaya h ı zl ı ş ekilde ula ş t ı rman ı n &neminin artmas ı d ı r. ²rün hayat d&ngüsünün ±ok k ı sa olmas ı ndan dolay ı , ürün maliyetleri veya kalitesindeki hatalar ı h ı zl ı ş ekilde düzeltmek de ±ok zorla ş m ı ş t ı r. Maliyet dü ş ürme ve kontrolü ±al ı ş malar ı , eskiden ürün hayat d&ngüsünün üretim a ş amas ı nda yo ğ unla ş m ı ş t ı . Bu ±e ş it maliyet kontrol ±al ı ş malar ı n ı n en ±ok rastlanan &rnekleri, büt±eleme ve standart maliyet sistemleridir. Y&neticiler, ürün tasarlama ve planlama d&neminde ürün performans ı ve üretim ±izelgesi ile ilgileniyor; ürün maliyetlerine ise ±ok az dikkat ediyorlard ı . Maalesef, üretim yetene ğ i ve üretim maliyetleri, tasarlama ve planlama a ş amas ı nda ayarlanmakta ve üretim ba ş lamadan sabitle ş mektedir. 1 ²retim planlama ve tasar ı m a ş amas ı nda ürün maliyetlerini dikkate almamak, karl ı l ı k oran ı n ı n dü ş mesine neden olmaktad ı r. İş ±evresinde meydana gelen de ğ i ş meler sonucunda, bir ±ok i ş letme ürün maliyetlerinin ürün hayat d&ngüsünün ilk a ş amalar ı nda dü ş ürülmesi gereklili ğ inin fark ı na varm ı ş t ı r. Maliyetleri dü ş ürmek i±in, ürün hayat d&ngüsünün ilk a ş amalar ı nda (planlama ve tasar ı m) sonraki a ş amalar ı na (üretim) g&re, daha fazla olas ı l ı k vard ı r. Hedef maliyetleme, üretim maliyetlerinin üretim planlama a ş amas ı ndan ba ş layarak sistemli bir ş ekilde dü ş ürme i ş lemidir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

TC - Akademik Aratrmalar Dergisi 2002-2003 Say 15 Sayfalar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online