TC - Akademik Aratrmalar Dergisi 2002-2003, Say 15,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Electronic copy of this paper is available at: http://ssrn.com/abstract=979616 Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ali Co ş kun * Giri ş Maliyetlerin de ğ i ş en yap ı lar ı , muhasebecileri yeni maliyet teknikleri geli ş tirmeye zorlam ı ş t ı r. Faaliyet ortam ı ndaki iki &nemli de ğ i ş iklik sonucunda y&neticiler, maliyetlerle ilgili olarak ürün hayat d&ngüsünü g&zden ge±irmenin gerekli oldu ğ unun fark ı na varm ı ş lard ı r. Bu de ğ i ş iklilerden birincisi, bir±ok firman ı n maliyet yap ı s ı otomasyondan dolay ı de ğ i ş ime u ğ ram ı ş , k ı sa d&nemde daha fazla sabit maliyet do ğ maya ba ş lam ı ş olmas ı d ı r. Maliyetlerin bile ş imindeki bu de ğ i ş im, y&netim muhasebecilerinin, maliyet-hacim-kar ve ba ş a-ba ş analizi gibi klasik ara±lar ı daha az kullanmas ı na neden olu ş tur. Yüksek seviyedeki otomasyon, ±o ğ u ürün maliyetinin ürün geli ş tirme ve planlama d&neminde belirlenmesine neden olmu ş , dolay ı s ı yla da ürün maliyetlerinin üretim safhas ı nda belirgin bir ş ekilde ş ürülebilmesi imkans ı za yak ı n derecede zorla ş m ı ş t ı r. ²rünün hayat d&ngüsündeki maliyetlerin ±o ğ u, tasar ı m a ş amas ı tamamland ı ğ ı nda belir- lenmektedir. İ kinci de ğ i ş iklik ise, ürün hayat d&ngüsünün k ı salmas ı ndan dolay ı , yeni ürünleri piyasaya h ı zl ı ş ekilde ula ş t ı rman ı n &neminin artmas ı d ı r. ²rün hayat d&ngüsünün ±ok k ı sa olmas ı ndan dolay ı , ürün maliyetleri veya kalitesindeki hatalar ı h ı zl ı ş ekilde düzeltmek de ±ok zorla ş m ı ş t ı r. Maliyet dü ş ürme ve kontrolü ±al ı ş malar ı , eskiden ürün hayat d&ngüsünün üretim a ş amas ı nda yo ğ unla ş m ı ş t ı . Bu ±e ş it maliyet kontrol ±al ı ş malar ı n ı n en ±ok rastlanan &rnekleri, büt±eleme ve standart maliyet sistemleridir. Y&neticiler, ürün tasarlama ve planlama d&neminde ürün performans ı ve üretim ±izelgesi ile ilgileniyor; ürün maliyetlerine ise ±ok az dikkat ediyorlard ı . Maalesef, üretim yetene ğ i ve üretim maliyetleri, tasarlama ve planlama a ş amas ı nda ayarlanmakta ve üretim ba ş lamadan sabitle ş mektedir. 1 ²retim planlama ve tasar ı m a ş amas ı nda ürün maliyetlerini dikkate almamak, karl ı l ı k oran ı n ı n dü ş mesine neden olmaktad ı r. İş ±evresinde meydana gelen de ğ i ş meler sonucunda, bir ±ok i ş letme ürün maliyetlerinin ürün hayat d&ngüsünün ilk a ş amalar ı nda dü ş ürülmesi gereklili ğ inin fark ı na varm ı ş t ı r. Maliyetleri dü ş ürmek i±in, ürün hayat d&ngüsünün ilk a ş amalar ı nda (planlama ve tasar ı m) sonraki a ş amalar ı na (üretim) g&re, daha fazla olas ı l ı k vard ı r. Hedef maliyetleme, üretim maliyetlerinin üretim planlama a ş amas ı ndan ba ş layarak sistemli bir ş ekilde dü ş ürme i ş lemidir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ACCOUNTING 14 taught by Professor Saeedi during the Spring '11 term at Amirkabir University of Technology.

Page1 / 10

TC - Akademik Aratrmalar Dergisi 2002-2003, Say 15,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online