acadsub - POLYGON, RECTANGLE Bu ayki konumuzda,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: POLYGON, RECTANGLE Bu ayki konumuzda, polygon(okgen) ve rectangle(diktrtgen) konular hakknda basit birka rnek vereceim. Yanlarna trke anlamlarn verdim, nk komutun anlamn bilmek AutoCAD kullanmn basitletirmek iin ok nemli. AutoCAD, izimi kolaylatrmak iin bir sr komut ya da ksayolu kullanmmza sunmutur. Ancak bunlar bilmeden AutoCADin avantajlarn lehimize kullanmamz olas bir ey deildir. Aksi taktirde yapacamz izimlerin, basit bir izim program ya da paint brush kullanarak yapacamz bir izimden pekde fark kalmaz. Size bunu kendimden bir rnek vererek aklayaym. nceden uyaraym, aslnda bu bir zm bulma politikasdr ya da zorda kaldnzda yapabileceklerinizin snrlarn zorlamak gibi bir ey... AutoCAD dersini okulda almaya baladmz yl, derse giren hocamz bizi kk bir quiz yapmak iin srayla bilgisayarlarn bana alyordu. Konu u an iin ok basit; ekenar bir begen izilecek, yannda da birka bana alyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECONOMICS 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 3

acadsub - POLYGON, RECTANGLE Bu ayki konumuzda,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online