{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

acadsub - POLYGON RECTANGLE Bu ayki konumuzda"polygon(okgen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
POLYGON, RECTANGLE Bu ayki konumuzda, “ polygon”(çokgen) ve “rectangle”(diktörtgen) konuları hakkında basit birkaç örnek vereceğim. Yanlarına türkçe anlamlarını verdim, çünkü komutun anlamını bilmek AutoCAD kullanımını basitleştirmek için çok önemli. AutoCAD, çizimi kolaylaştırmak için bir sürü komut ya da kısayolu kullanımımıza sunmuştur. Ancak bunları bilmeden AutoCAD’in avantajlarını lehimize kullanmamız olası bir şey değildir. Aksi taktirde yapacağımız çizimlerin, basit bir çizim programı ya da “paint brush” kullanarak yapacağımız bir çizimden pekde farkı kalmaz. Size bunu kendimden bir örnek vererek açıklayayım. Önceden uyarayım, aslında bu bir çözüm bulma politikasıdır ya da zorda kaldığınızda yapabileceklerinizin sınırlarını zorlamak gibi bir şey... AutoCAD dersini okulda almaya başladığımız yıl, derse giren hocamız bizi küçük bir quiz yapmak için sırayla bilgisayarların başına alıyordu. Konu şu an için çok basit; eşkenar bir “beşgen” çizilecek, yanında da birkaç
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}