autoc - AutoCAD R14 Balamak Start Up AutoCAD'i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AutoCAD R14 Başlamak: Start Up AutoCAD'i çalıştırdığınızda ekrana Start Up yani başlatma kutusu gelmekte. Buradan yeni bir çizime başlayabilir, şablon kullanabilir ya da daha önceden yapmış olduğunuz bir çizimi açabilirsiniz. Gerekli ayarlardan sonra OK ile onay verebilirsiniz. Use a Wizard: Sihirbaz Kullan Burada iki tür seçeneğiniz var. Quick Setup, Advanced Setup . En çok kullanacağımız yer Quick Setup. Tabi ileride daha çok öğrenince Advanced Setup'a da ihtiyacınız olacak. Quick Setup: iki Aşamdan sonra çizime geçebileceğiniz yer. -Step 1:Units(Birimler): Bu sekmede çizim birimini değiştirmeniz için bazı seçenekler var. Bunlar Decimal(Ondalık), Engineering(Mühendislik), Architectural(Mimarlık), Fractional(Kesirli) ve Scientific(Bilimsel) olmak üzere beş tanedir. tabi bu sekmede en çok kullanacağınız ölçü birimi, herkesin bildiği Decimal(ondalık) sistem olmalı. tabi arkadaşlar branşlarına göre de diğer seçenekleri kullanabilirler. - Step 2:Area(Alan): Bu sekmede çizim kağıdınızın, genişlik ve uzunluk olmak üzere boyutlarını belirleyebilirsiniz. Advanced Setup: AutoCAD'da uzmanlaştıktan sonra Quick Setup'daki iki sekmenin size yetmediğini göreceksiniz. Ancak burada ileride içeriğine değinmek üzere sadece sekmelerin isimlerini verip geçeceğim. -Step 1:Units(Birimler) -Step 2: Angle(Açı ) Açının birimini değiştiryorsunuz. -Step 3: Angle Measure(Açı Başlangıç Yönü) Açı belirtirken 0 derecenin hangi yönde kabul edileceğine karar veriyorsunuz. -Step 4: Angle Direction(Açı Yönü ) Açının hangi yönde ilerleyeceğine karar veriyorsunuz. -Step 5: Area(Alan) -Step 6: Title Block(Pafta) Pafta sınır çizgileri ve antetini oluşturmak için bir dizi hazır seçenek sunar. -Step 7: Layout(Pafta Düzeni) Use a Template: Şablon Kullan Bu seçenek ile eldeki şablon dosyalarını kullanabilirsiniz. Şablon dosyalarının uzantısı DWT(Drawing Template File)'dir. Sizde istediğiniz bir dosyayı şablon haline getirebilirsiniz. Start From Scratch: Ayarsız Başla
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

autoc - AutoCAD R14 Balamak Start Up AutoCAD'i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online