10_Short_Motivational_Stories

10_Short_Motivational_Stories - 10 M U CHUY N LN TINH TH N...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ePower Mail Email chăm sóc tinh thần epower@powerup.vn 10 MẨU CHUYỆN LÊN TINH THẦN 10 mẩu chuyện lên tinh thần là quà tặng của Power UP Group dành cho các khách hàng sử dụng dịch vụ Email chăm sóc tinh thần – ePower Mail. Hi vọng, những câu chuyện này sẽ giúp bạn tìm lại động lực cho bản thân hoặc tiếp thêm sức mạnh khi bạn gặp khó khăn. ePower Mail – dịch vụ email chăm sóc tinh thần Hoàn Toàn Miễn Phí của Power UP Group. Định kỳ, vào thứ 3 hàng tuần, bạn sẽ nhận được những câu chuyện, kinh nghiệm, bài học về Thành Công và Hạnh Phúc. Đây là những đúc kết thú vị, độc đáo từ những tài liệu chưa từng được xuất bản tại Việt Nam. Đặc biệt là những chia sẻ của diễn giả chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam – Quách Tuấn Khanh . Để đăng ký, vui lòng gửi thông tin (gồm Họ tên, Giới tính và Email ) về địa chỉ epower@powerup.vn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ePower Mail Email chăm sóc tinh thần epower@powerup.vn Câu chuyện 1: Lời cam kết 20 năm Oliver Napoleon Hill chào đời năm 1883 trong một gia đình nghèo. Ông nung nấu trong mình một khao khát thành công và thoát khỏi vùng quê hẻo lánh ở Virginia (Mỹ). Ông luôn tự hoàn thiện bản thân bằng cách thử sức trong nhiều lĩnh vực: khai mỏ, luật sư tập sự, phóng viên kinh tế,… Cơ hội lớn đến khi ông tiếp xúc với “Ông vua thép” Andrew Carnegie. Andrew Carnegie hỏi Napoleon Hill rằng: Ông có thể đánh đổi 20 năm để nghiên cứu một công thức giúp mọi người thành công không ? Andew Carnegie hứa sẽ hỗ trợ bằng cách viết thư giới thiệu ông với những nhân vật nổi tiếng như: Woodrow Wilson, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller,… Napoleon Hill quyết định chấp nhận thử thách ngay sau 60 giây suy nghĩ. Sau này, Napoleon Hill mới biết rằng, nếu không quyết định sau 60 giây, ông sẽ không có những lời giới thiệu và sự hỗ trợ của Andrew Carnegie. Sau 20 năm tìm tòi, nghiên cứu, Napoleon Hill cho ra đời cuốn sách nổi tiếng “ Think and Grow Rich ”.
Background image of page 2
ePower Mail Email chăm sóc tinh thần epower@powerup.vn Câu chuyện 2: Người đàn ông trong tủ lạnh Có một công nhân làm việc trong khoang lạnh của nhà ga. Một lần, sau khi vào khoang, cánh cửa bất ngờ đóng lại, nhốt anh ta ở trong. Anh ta kêu cứu nhưng không ai nghe. Anh ta cố gắng mở cửa nhưng không được. Nằm trong khoang, anh ta bắt đầu cảm thấy cái lạnh tăng dần. Cơ thể anh ta bắt đầu yếu đi. Anh ta viết lên tường “Tôi cảm thấy lạnh, lạnh, rất lạnh. Tôi đang yếu dần, yếu dần.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 11

10_Short_Motivational_Stories - 10 M U CHUY N LN TINH TH N...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online