Access2000 - ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 nsz 3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 nsz 3 Blm 1: Accesin ehresi ve Aralar 7 Menler uzun alsn istiyorsanz..................................................................................................................................................................8 Veritaban Penceresi 9 Silinen tablo ne olur?.....................................................................................................................................................................................10 Grnmler 11 Mouseunuzun sa dmesi 13 Ve Yardm 13 Blm 2: Veritaban Tasarm 15 Veri ve Alan 15 Her Rakam Say Deildir...............................................................................................................................................................................16 Kayt 17 Tablo 17 Veritaban 18 Merakls iin not: Tablolarnz Normal Mi?...................................................................................................................................................19 Tablo Tasarm 20 Accesste Veritaban Oluturma 23 Alan Trleri....................................................................................................................................................................................................24 Trke Karakter Kullanrken!.........................................................................................................................................................................24 Alan zellikleri..............................................................................................................................................................................................25 Saylar ve Paralarda Uzunluk........................................................................................................................................................................26 Alan Tanmlar...............................................................................................................................................................................................29 Arama Sihirbaz.............................................................................................................................................................................................30 Veri Dzenleme (Editing) 31 Grnm.......................................................................................................................................................................................................32 Veri girme......................................................................................................................................................................................................33 Sralama........................................................................................................................................................................................................34Sralama....
View Full Document

Page1 / 88

Access2000 - ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 nsz 3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online