Access2000 - ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 Önsöz...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 Önsöz 3 Bölüm 1: Acces’in Çehresi ve Araçları 7 Menüler “uzun” açılsın istiyorsanız..................................................................................................................................................................8 Veritabanı Penceresi 9 Silinen tablo ne olur?.....................................................................................................................................................................................10 Görünümler 11 Mouse’unuzun sağ düğmesi 13 Ve Yardım 13 Bölüm 2: Veritabanı Tasarımı 15 Veri ve Alan 15 Her Rakam Sayı Değildir...............................................................................................................................................................................16 Kayıt 17 Tablo 17 Veritabanı 18 Meraklısı için not: Tablolarınız Normal Mi?...................................................................................................................................................19 Tablo Tasarımı 20 Access’te Veritabanı Oluşturma 23 Alan Türleri....................................................................................................................................................................................................24 Türkçe Karakter Kullanırken!.........................................................................................................................................................................24 Alan Özellikleri..............................................................................................................................................................................................25 Sayılar ve Paralarda Uzunluk........................................................................................................................................................................26 Alan Tanımları...............................................................................................................................................................................................29 Arama Sihirbazı.............................................................................................................................................................................................30 Veri Düzenleme (Editing) 31 Görünüm.......................................................................................................................................................................................................32 Veri girme......................................................................................................................................................................................................33 Sıralama........................................................................................................................................................................................................34Sıralama....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 88

Access2000 - ACCESS 2000 ACCESS 2000 Access 2000 1 Önsöz...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online