ag_protokol - A Protokolleri 1. OSI Katmanlar 1.1 Fiziksel...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A Protokolleri 1. OSI Katmanlar 1.1 Fiziksel Katman: Fiziksel katmanlar elektriksel balantlar ve sinyallemeden oluur. Daha sonra gelen katmanlar fiziksel katman araclyla konuur. Dolanm-ift tel, fiber-optik kablo ve e eksenli kablo fiziksel katmann paralardrlar. Fiziksel katmandaki en yaygn standart RS-232Cdir. Bir kablo ve sinyalleme standarddr ve konnektrlerdeki her inenin grevinin ne olduunu aklar. Fiziksel katman stndeki btn katmanlar iin sinyalleri tar. 1.2 Veri-Hatt Katman: Veri-hatt katman karakterleri bir dizi halinde birletirip mesajlar haline getirir ve daha sonra yola koymadan nce kontrol eder. Gderdikten sonra kar taraftan dzgn ekilde geldi diye bir mesaj gelebilir veya veri doru gitmediyse yeniden oluturabilir. PC tabanl iletiim sistemlerinde, arabirim kartlarnn zerindeki zel devreler veri-hatt katmannn fonksiyonlarn yerine getirirler. 1.3 A Katman: Geni alan alar, bir karakterler dizisini bir corafik noktadan dierine tamak iin birka yntem sunar. OSInn nc katman olan a katman, an durumuna servisin nceliine ve dier faktrlere gre verinin hangi fiziksel yola iletileceine karar verir. 1.4 Tama Katman: Tama katman OSI modelinin drdnc katmandr ve a katmannn yapt ileri yapar. Fark bu ileri yerel olarak yapar. A yazlmndaki srcler tama katmannn grevlerini yerine getirirler. Ada bir arza olduu zaman, tama katman yazlm alternatif gzergahlar arar veya gnderilecek veriyi a balants yeniden kurulasya kadar bekletir, alnan verilerin doru biimde ve srada olup olmadn kontrol eder. Bu biimlendirme ve sralama yetenekleri, tama-katman programlar farkl bilgisayarlar arasnda balant kurduklar zaman nem kazanr. 1.5 Oturum Katman: Beinci katman olan oturum katman ekseriya PC-tabanl sistemlerde ok nemlidir. Ada iki uygulamann haberlemesini salar. Gvenlik, isim tanma, ynetme ve dier benzeri fonksiyonlar yerine getirir. 1.6 Sunma Katman: Ekranda yanp snen karakterler, zel veri-giri biimleri, grafikler ve dier eyler grdnz an sunma katmanndasnz demektir. Bu katman ayn zamanda, ifreleme ve zel dosya biimlendirme ilemlerini de yapar. Ekranlar ve dosyalar programclarn istedii ekilde biimlendirebilir. 1.7 Uygulama Katman: En st katman olan uygulama katman kullancya hizmet verir. A iletim sistemi ve uygulama programlarnn bulunduu katmandr. Dosya paylamndan yazlacak i birikimine, elektronik postadan veritaban ynetimine kadar olan her ey burada bulunur....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 10

ag_protokol - A Protokolleri 1. OSI Katmanlar 1.1 Fiziksel...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online