{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ag_protokol - Ağ Protokolleri 1 OSI Katmanları 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ağ Protokolleri 1. OSI Katmanları 1.1 Fiziksel Katman: Fiziksel katmanlar elektriksel bağlantılar ve sinyallemeden oluşur. Daha sonra gelen katmanlar fiziksel katman aracılığıyla konuşur. Dolanmış-çift tel, fiber-optik kablo ve eş eksenli kablo fiziksel katmanın parçalarıdırlar. Fiziksel katmandaki en yaygın standart RS-232C’dir. Bir kablo ve sinyalleme standardıdır ve konnektörlerdeki her iğnenin görevinin ne olduğunu açıklar. Fiziksel katman üstündeki bütün katmanlar için sinyalleri taşır. 1.2 Veri-Hattı Katmanı: Veri-hattı katmanı karakterleri bir dizi halinde birleştirip mesajlar haline getirir ve daha sonra yola koymadan önce kontrol eder. Göderdikten sonra karşı taraftan “düzgün şekilde geldi” diye bir mesaj gelebilir veya veri doğru gitmediyse yeniden oluşturabilir. PC tabanlı iletişim sistemlerinde, arabirim kartlarının üzerindeki özel devreler veri-hattı katmanının fonksiyonlarını yerine getirirler. 1.3 Ağ Katmanı: Geniş alan ağlar, bir karakterler dizisini bir coğrafik noktadan diğerine taşımak için birkaç yöntem sunar. OSI’nın üçüncü katmanı olan ağ katmanı, ağın durumuna servisin önceliğine ve diğer faktörlere göre verinin hangi fiziksel yola iletileceğine karar verir. 1.4 Taşıma Katmanı: Taşıma katmanı OSI modelinin dördüncü katmanıdır ve ağ katmanının yaptığı işleri yapar. Farkı bu işleri yerel olarak yapar. Ağ yazılımındaki sürücüler taşıma katmanının görevlerini yerine getirirler. Ağda bir arıza olduğu zaman, taşıma katmanı yazılımı alternatif güzergahları arar veya gönderilecek veriyi ağ bağlantısı yeniden kurulasıya kadar bekletir, alınan verilerin doğru biçimde ve sırada olup olmadığını kontrol eder. Bu biçimlendirme ve sıralama yetenekleri, taşıma-katmanı programları farklı bilgisayarlar arasında bağlantı kurdukları zaman önem kazanır. 1.5 Oturum Katmanı: Beşinci katman olan oturum katmanı ekseriya PC-tabanlı sistemlerde çok önemlidir. Ağda iki uygulamanın haberleşmesini sağlar. Güvenlik, isim tanıma, yönetme ve diğer benzeri fonksiyonları yerine getirir. 1.6 Sunma Katmanı: Ekranda yanıp sönen karakterler, özel veri-giriş biçimleri, grafikler ve diğer şeyler gördüğünüz an sunma katmanındasınız demektir. Bu katman aynı zamanda, şifreleme ve özel dosya biçimlendirme işlemlerini de yapar. Ekranları ve dosyaları programcıların istediği şekilde biçimlendirebilir. 1.7 Uygulama Katmanı: En üst katman olan uygulama katmanı kullanıcıya hizmet verir. Ağ işletim sistemi ve uygulama programlarının bulunduğu katmandır. Dosya paylaşımından yazılacak iş birikimine, elektronik postadan veritabanı yönetimine kadar olan her şey burada bulunur....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ag_protokol - Ağ Protokolleri 1 OSI Katmanları 1.1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online