{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AMI BIOS SETUP AYARLARI

AMI BIOS SETUP AYARLARI - AMI BIOS SETUP AYARLARI Standart...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AMI BIOS SETUP AYARLARI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Standart CMOS Setup: Sistem tarihi, saati, harddisk tipi, floppy sürücü tipi ayarları yapılır. Date (mm/dd/yy): Ay/gün/yıl formatına göre sistem tarihini görüp değiştirmemizi sağlar. Time (hh/mm/ss): Saat/dakika/saniye formatına göre sistem zamanını görüp değiştirmemizi sağlar. Floppy Drive A, B: Floppy sürücülerimiz varsa bunları tanıtmamızı sağlar. Alabileceği değerler: 360 KB 5,25 720 KB 3,5 1,2 MB 5,25 1,44 MB 3,5 Not Installed Primery Master/Primery Slave/ Secondery Master/ Secondery Slave/ Burada sürücü tanımlamaları yapılır. Eğer ana mönüden “Select Auto Detect Harddisks” seçeneği seçilirse otomatik olarak sürücüleri bulur ve bu ekrana sürücüleri ve parametrelerini görüntüler. Boot Sector Virus Detection: Bu seçenek ile boot sector virüslere karşı korumalı yapılabilir.
Background image of page 2
1 st Boot Device/2 nd Boot Device/3 rd Boot Device/4 th Boot Device: Bilgisayarın ilk açılışında boot edilecek sürücü önceliğini gösterir. Yani bilgisayar boot edileceği zaman 1. ye, sonra 2. ye, sonra 3. ye ve son olarak da 4. aygıta bakar. Alabileceği değerler: disabled, network, optical, scsi, cdrom, ide 0, ide 1, ide 2, ide 3 veya floppy dir. Try Other Boot Devices: Bu seçenek “yes” ise ve ami bios 1. , 2. , 3. ve 4. boot device lerden boot edememişse bu aygıtların dışındaki diğer aygıtlardan da boot etmeyi dener. Quick Boot: Bu seçenek “enabled” yapılırsa Bios’a bilgisayar açılırken hızlı boot etmesi için emir verilmiş olur. Boot Numlock: “On” AT klavyelerde ki numlock fonksiyonunu aktif kılmaktadır. Böylelikle klavye sağındaki sayı bloğu ikinci bir kursör gibi değil de numerik değerleri de kullanabilecektir. Floppy Drive Swap:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

AMI BIOS SETUP AYARLARI - AMI BIOS SETUP AYARLARI Standart...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online