Anonim-3D_Mini_Sozuk

Anonim-3D_Mini_Sozuk - 3DMiniSzlk

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3D Mini Sözlük   Daha önce bir bilgisayar dergisinde yayınlanan bu çalışmamı, sizlere yararlı olabileceği düşüncesi ile buraya yerleştirdim. Bu ufak sözlük  var olan bir çok terimden sadece belli başlı bir kaç tanesini içeriyor.   3D Grafiklerin dünyasına girdiğinizde çok sık karşılaşacağınız bazı temel kavramları içeren kısa bir sözlük hazırlamayı uygun bulduk. Ne  yazık ki Türkçemizde, bilgisayar dünyasında kullandığımız çoğu terimin bir karşılığı yok. Biz sizlere  terimlerin önce orijinal İngilizce  hallerini, daha sonra da mümkün olduğunca Türkçeleştirdiğimiz hallerini sunuyoruz. Kullandığınız yazılımlardan daha fazla verim  alabilmek için, bu minik sözlüğe bir göz atıverin! Ray Tracing (Işın İzleme):  Üç boyutlu bir sahneyi, sahnedeki ışık kaynaklarından yayılan ışınları izleyip, ortamdaki cisimlerin bu ışınları  kırma,yansıtma gibi hallerini hesaplayarak kaplama işlemi.  Oldukça kaliteli sonuçlar ortaya çıkartmasına rağmen, yüksek bir işlemci  gücü gerektirir. Shading (Gölgeleme):  Üç boyutlu cisimleri çokgen bazlı hallerinden, piksel bazlı görüntülere çevirme. Modeling (Modelleme):  Üç boyutlu grafikler dünyasında, modelleme gerçek dünyayı yansıtmak için kullanılan çeşitli metodları anlatır.  Bir 3D programı ile bir otomobil oluşturduğunuzda, bir otomobil modellemiş olursunuz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 2

Anonim-3D_Mini_Sozuk - 3DMiniSzlk

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online