{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-3D_Mini_Sozuk - 3DMiniSzlk ,.Buufakszlk

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3D Mini S ö zl ü k   Daha  ö nce bir bilgisayar dergisinde yayınlanan bu  ç alı ş mamı, sizlere yararlı olabilece ğ i d üşü ncesi ile buraya yerle ş tirdim. Bu ufak s ö zl ü var olan bir  ç ok terimden sadece belli ba ş lı bir ka ç  tanesini i ç eriyor.   3D Grafiklerin d ü nyasına girdi ğ inizde  ç ok sık kar ş ıla ş aca ğ ınız bazı temel kavramları i ç eren kısa bir s ö zl ü k hazırlamayı uygun bulduk. Ne  yazık ki T ü rk ç emizde, bilgisayar d ü nyasında kullandı ğ ımız  ç o ğ u terimin bir kar ş ılı ğ ı yok. Biz sizlere  terimlerin  ö nce orijinal  İ ngilizce  hallerini, daha sonra da m ü mk ü n oldu ğ unca T ü rk ç ele ş tirdi ğ imiz hallerini sunuyoruz. Kullandı ğ ınız yazılımlardan daha fazla verim  alabilmek i ç in, bu minik s ö zl üğ e bir g ö z atıverin! Ray Tracing (I ş ın  İ zleme):   Üç  boyutlu bir sahneyi, sahnedeki ı ş ık kaynaklarından yayılan ı ş ınları izleyip, ortamdaki cisimlerin bu ı ş ınları  kırma,yansıtma gibi hallerini hesaplayarak kaplama i ş lemi.  Olduk ç a kaliteli sonu ç lar ortaya  ç ıkartmasına ra ğ men, y ü ksek bir i ş lemci  g ü c ü  gerektirir. Shading (G ö lgeleme):   Üç  boyutlu cisimleri  ç okgen bazlı hallerinden, piksel bazlı g ö r ü nt ü lere  ç evirme. Modeling (Modelleme):   Üç  boyutlu grafikler d ü nyasında, modelleme ger ç ek d ü nyayı yansıtmak i ç in kullanılan  ç e ş itli metodları anlatır.  Bir 3D programı ile bir otomobil olu ş turdu ğ
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern