{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-Ag_Yuklemesi_I_in_Daha_Fazla_Planlama

Anonim-Ag_Yuklemesi_I_in_Daha_Fazla_Planlama - A Yklemesi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ağ Yüklemesi için Daha Fazla Planlama Microsoft Windows NT Server s ü r ü m 4 tarafından kullanılan veri yapıları, g ü venlik a ç ısından olduk ç de ğ erlidir, fakat aynı zamanda sistem bir kez y ü klendikten sonra  ü zerinde bazı de ğ i ş iklikler  yapılmasını engelleyebilirler. Bu y ü zden, sistemin ilk seferinde do ğ ru y ü klenebilmesi i ç in dikkatli plan  yapılması gerekir.  Bir Dosya Sistemi Seçmek   Windows NT a ğ ını y ü kledi ğ inizde FAT (file allocation table) ve NTFS (NT file system) olmak  ü zere iki  a ğ  dosya sistemi se ç ene ğ iniz vardır. A ğ ı FAT veya NTFS olarak  ö nceden bi ç imlendirilmi ş  bir b ö lmeye  y ü kleyebilirsiniz. Ayrıca sistemi y ü klerkende bir b ö lmeyi FAT veya NTFS olarak bi ç imlendirebilirsiniz.  Veya y ü kleme sırasında hi ç bir veri kaybı olmadan, bir FAT b ö lmesini bir NTFS b ö lmesi olarak  de ğ i ş tirebilirsiniz.  NTFS'den daha d üşü k bir ek y ü k ü  olmasına ra ğ men FAT, sunucu i ç in uygun bir se ç im de ğ ildir.  NTFS'in yerle ş ik g ü venlik ve kurtulabilirlik  ö zelliklerinden yoksundur. NTFS'in bir ç ok  ö zelli ğ i onu  Windows NT i ç in ye ğ lenen dosya sistemi yapmaktadır:  p  Korumalar ya dizinlere ya da ki ş isel dosyalara atanmaktadır. Dosyalar ta ş ındıklarında bile izinlerini  koruyabilirler.    Hi ç  kimse bir disketten  ö ny ü kleme yaparak NTFS sistemine yetkilendirilmemi ş  eri ş im kazanamaz.  M    Çö kme durumunda sistem kurtarılabilir;  çü nk ü  hareketler y ü r ü t ü lmeden  ö nce bu hareketlerin  g ü nl ü k tutma i ş lemleri tamamlanmı ş tır. Disk onarım yardımcıları gerekli de ğ ildir.  p   NTFS kendi disk alanlarını s ü rekli olarak g ö zler; e ğ er bir hasar bulursa, k ö t ü  alanı hizmet dı ş ına  ç ıkarır ve bu alandaki veriyi ba ş ka bir alana ta ş ır. Bu sıcak d ü zenleme (hot fix) olarak adlandırılır ve  ç alı ş an herhangi bir uygulamada g ö zle g ö r ü lmez.  RISC i ş lemcili makineler  ü zerinde bir FAT b ö lmesine ihtiyacınız olacak, ancak  ö ny ü kleme ama ç ları  i ç in  ç ok k üçü k bir tane de (min. 5 MB) yetecektir. Sabit diskin geri kalan kısmı NTFS olarak  bi ç imlendirilmelidir.  E ğ er g ü venli ğ in de ğ il de kullanı ş ğ ının  ö nem ta ş ıdı ğ ı bir ortamda iseniz, en azından bir k üçü k FAT  b ö lmesini, Intel tabanlı sunucular  ü zerinde bile, kullanmayı d üşü nebilirsiniz.  Ç ok g ü venli ve sa ğ lam bir  yapılandırma olmadı ğ ı kesindir. Ancak sabit s ü r ü c ü n ü zde k üçü k bir FAT b ö lmeniz varsa, EISA  yapılandırma yardımcılarını  ç alı ş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}