Anonim-Bilgisayarın Temel Bileşenleri

Anonim-Bilgisayar&am - Bilgisayarın Temel Bileşenleri Donanım Bilgisayarı oluşturan elektronik ve mekanik parçaların en genel

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bilgisayarın Temel Bileşenleri Donanım: Bilgisayarı oluşturan elektronik ve mekanik parçaların en genel ismidir.Bilgisayarı oluşturan bu parçalar Şu ana başlıklar altında toplanabilir.. GİRİŞ BİRİMLERİ-Klavye-Fare-Scanner İŞLEM BİRİMLERİ-Bellek ve veri saklama birimleri-Ram-Rom-FDD-HDD ÇIKIŞ BİRİMLERİ-Yazıcılar-Ses çıkışı-Ekran (Ekran aynı zamanda giriş birimi olarakta kullanılabilir)-İletişim Birimleri-Modemler-Eternet kartları-Bağlantı kabloları ve bu kablolara ait çıkışlar Bu kadar donanımla olmakla birlikte bilgisayarların görünen sonsuz potansiyeli aslında iki elektiriksel duruma dayanır, açık ve kapalı .Bilgisayarların fiziksel yetenekleri bu iki durumun kombinasyonlarından rakamları ve harfleri üretir.Bir elektiriksel durum bilgisayarlarda Bit olarak ifade edilir. Bit ingilizcede “binary digit”,İkilik basamak,kelimesinin kısaltılmışıdır. Bit bilgisayarlar için kolay olabilir, ancak insanlar ondalık sayılar ve harflere alışık oldukları için bitler bilgisayarlar tarafından harflere ve rakamlara dönüştürülmek durumdadırlar.Bu dönüşüm deşifre yöntemleri ile mümkündür Bir bilgisayarı kurmaya başladığımızda bilmemiz gereken genel bilgiler şunlardır Kasa-Klavye-Fare-Ekranlar-Anakartlar-Mikroişlemciler-Ekran kartları-Bellekler-Sabit diskler-Disket ve disket sürücüleri KASA: kasalar bilgisayarı ouşturan kartları, merkezi işlemci (cpu),RAM’ler ve diğer genişletme kartlarını içinde barındıran ve fiziksel zararlara karşı koruyan elektrostatik kutulardır. Bir kasa alırken dikkat edilecek hususlar: Elektirik yalıtımı iyi yapılmış olmalı. Kasa sistemimize yeni kartlar eklememize engel olmamalı. Bir kasanın içinden çıkması gereken ekipmanlar Güç kaynağı(power supply) Elektirik kablosu(power cable) Genişleme slot kapakları Anakart montaj pimleri Çeşitli ebatlarda vidalar Plastik kasa ayakları KLAVYE : Fiziksel olarak bir daktilonun tuş takımına benzeyen klavyePC’lerde en çok kullanılan giriş birimidir.Klavyeler her ülkenin dil yapısına ve imla kurallarına göre ülkeler arasında bazı farklılıklar taşıya bilirler.Ülkemizde Qve F klavyeleri kullanılmaktadır. Klavye seçimi: Klavye seçerken dikkat edilecek ilk husus öncelikle hangi tip klavye kullanacağımıza karar vermektir.Bundan sonra yapılacak ilk iş ergonomik bir klavye seçmektir.Eğer win 95- 98 kullanıyorsanız dizayn for win 95 –98 logosu taşıyan klavyeleri tercih ediniz. MOUSE: Mouse yani fare de klavye gibi veri girmek amacıyla kullanılan standart bir donanım aygıtıdır. Fareler çalışma sistemine göre ;-Mekanik fareler -Optik fare olarak ikiye ayrılır fare tüm programlarda çalışmayı hızlandıran bir donanım aygıtıdır.Örnegin windows ortamın da tüm işlemler fare ile yapılır....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 17

Anonim-Bilgisayar&am - Bilgisayarın Temel Bileşenleri Donanım Bilgisayarı oluşturan elektronik ve mekanik parçaların en genel

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online