Anonim-C_Notlari

Anonim-C_Notlari - C DL KULLANARAK BLGSAYAR PROGRAMLAMA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C DİLİ KULLANARAK BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Hüseyin PEKTAŞ Bu doküman KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'ndeki Bilgisayar ve Yazılım I-II derslerine ait notlarını içerir. Dökümanda büyük oranda anlatım eksikliği vardır. Nu nedenle tek başına bi kaynak olarak kullanılamaz. Ancak programlamayı öğrenmek isteyenlerin konu/deyimleri hangi sırada takip etmelerini söyler. Tüm hakları yazara aittir. Üzerinde değişiklik yapmamak ve alınan tüm kopyalarda bu sayfayı bulundurmak koşuluyla bu döküman izinsiz olarak kullanılabilir. Sürümler : Ekim 1996, Ekim 1998 GiRiŞ Bilgisayar, verileri saklayan , bunlar üzerinde çok hızlı işlem yapan ve istenen verileri sunan bir aygıttır. Donanım (hardware) ve yazılım(software) diye iki bölüme ayrlır. Donanım bilgisayarın fiziksel bileşenleridir. Yazılım ise donanımı oluşturan bileşenlerin çalışmasını ve işlevlerini yerine getirmesini sağlayan programlardır. İşlemci Denetim Aritmetik Girdi Birimi Mantık Çıktı Birimi Ana Bellek Yan Bellek Girdi birimleri : Veri ve program girilmesini sağlar. Klavye, fare, kart okuyucu . .. Çıktı birimleri : İstenen verilerin kullanıcıya sunulduğu ortam. Ekran, yazıcı. .. Ana Bellek : Programların ve işlenen verilerin geçici olarak saklandığı birim. Yan bellek : Bilgilerin (veri, program) kalıcı olarak saklandığı ortamlar. Disket, disk, manyetik şerit. Bilgisayar broşuründe olan kavramlar, bit, byte, . .. RAM, ROM. .. Bu günkü anlamda ilk bilgisayar ENIAC [Electronic Numeric integrator and computer]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
30 ton, kablolar ile programlama 1842, Charles Babbag , analitik makine tasarlıyor. Programlanabilir bir cihaz Öncesi Hesap Makinesi. Ada Agusta programcısı. Bilgisayarlar : 1. Kusak 39 - 58 Vakum tüp ile çalışıyor 2. Kusak 58 - 64 Transistör 3. Kusak 64 - 75 Entegre 4. Kusak 75 - --- Yüksek ölçekli entegre Micro computer ( PC ) ( bu gün 50 - MIPS) Workstation Mini Computer Main Frame (50 lerde 50 IPS) Super Computer Bilgisayarın yapısı Bellek (. ..., birimi byte bit) CPU ( Bilgiyi işleyen kısım bellekten okur - yazar) Denetim Birimi ( Hangi işlem, ne zaman yapılacak, belirler (gerekli işaretleri üretir)) Giriş/Çıkış : klavye (veya benzer) : ekran (veya benzer) İkincil ( yardımcı ) bellek (Kütük olarak saklı bilgiler.) Hardware - Software Bilgisayarlar kendisine sorulan sorulara hemen cevap veren, bir sürü problemi çözen bir aygıt değildir. Bilgisayarda yapılan her tür iş, ilk önce insan aklının süzgecinden geçiyor, insanlar tarafından etraflıca tasarlanıyor, planlanıp programlanıyor [1]. ilk yapılan bilgisayarın karşına geçip hemen
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 99

Anonim-C_Notlari - C DL KULLANARAK BLGSAYAR PROGRAMLAMA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online