{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-Elektronik_PLC_Sistemlerinin_Incelenmesi

Anonim-Elektronik_PLC_Sistemlerinin_Incelenmesi - PLC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PLC Sistemlerin İncelenmesi Programmable Logic Kontroller’sözcüklerinin kısaltılmasından oluşan PLC yi proglamnabilen mantık denetleyicisi olarak tanımlayabiliriz.Kontrol sistemlerinde çok yaygın bir kullanımı olan PLC elektromekanik donanımlara oranla; düşük maliyet dayanıklılık küçük fiziksel boyut,çeşitli sistemlere bağlanabilirlik,yeniden proglanabilme ve esneklik gibi avantajlar sağlar. Elektromekaniksel kontrol sistemlerinde kontrol eden elemanlar ile kontrol edilen elemanlar arasında (algılayıcı kontaklar ile seleneoid lamba vs. elemanlar).Programa göre yapılan bir iletken bağlantı mevcuttur.PLC sisteminde ise prıgram tanımı(senaryo) yapıldıktan sonra kontrol sistemi donanımsal olarak kurulur.Bu senaryo bir proglamyıcı(P6 700 vb)yardımı ile doğrudan PLC nin belleğine yazılır.Bu senaryoya göre algılayıcı kontaklarından gelen girişler(Inputs) taranır.Uygun mantıksal işlerin sonucunda(and or ...) işlemci elemanların(valve bobin vb...)enerjilenmesi için gerekil çıkışlar(Outputs) üretilir. PLC aşaığıdaki birimlerden oluşur: 1)Giriş/çıkış (Input/Output) bağlantı modülleri. 2)Merkezi işlem birimi(CPU) 3)Bellek(Memory) 4)Sinyal taşıma sistemi(Bus system) 5)Güç kaynağı(Power Supply) 6)Proglama dilleri.. PLC en basit şekilde;sinyal vericileri,kontrol ünitesi ve dış ortamdaki işlemcilerden oluşur (Bkz.şekil –1) Sinyal vericileri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}