{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-Frontpage_Kullanimi

Anonim-Frontpage_Kullanimi - Web tasarm iin kullanlan bir...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Web tasarımı için kullanılan bir programdır. Çalıştırmak için; 1. Başlat düğmesini tıklayın. 2. Programlar menüsünde Internet Explorer seçeneğine gelin. 3. FrontPage Express komutunu verin. FrontPage Express programı bilgisayarınızda kurulu değil ise Denetim masası/Program Ekle- Kaldır/Windows Kur a gelin. Internet Araçları içinde FrontPage Express onay kutusunu işaretleyin.       FrontPage Express (FPE) penceresinde açılan pencere, kullanım tekniği açısından herhangi bir kelime işlem programından, Word gibi, bir farkı yoktur. Web sayfasına yazılan veya eklenenler için FPE geri planda HTML kodu üretir. Böylece hiçbir HTML deyimi öğrenmeden Web tasarımı hakkında bilgi edinmek mümkün olur. Ancak Web sayfası hazırlama işlemini meslek edinmek isteyen biri, FPE gibi HTML editörlerine güvenmemeleri gerekir. Bir Web tasarımcısı HTML deyimlerini iyi öğrenmelidir. Çünkü FPE gibi ile hazırlanan HTML koduna müdahale etmek gerekebilir. İyi bir Web sayfası hazırlamak için JAVA gibi programlama dillerini kullanmak gerekir. FPE programının ürettiği HTML kodlarını görüntülemek için Görünüm/HTML komutunu verin. Burada yapılan değişikliklerde FPE de etkili olacaktır. 2.3.1 Kayıt 1. FPE penceresinde açılan yeni, Adsız Normal Sayfa, dosyanın hemen başına
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
adınızı yazın. 2. Dosya menüsünden Kaydet komutunu verin. 3. Açılan menüden sayfa başlığı nı belirleyin. (Bunu yapmazsanız safanın ilk satırı sayfa başlığı olarak kabul edilir.) 3. Dosya Olarak düğmesini tıklayın. (Bir diyalog kutusu açılır. Buraya dosyayı kaydedeceğiniz konumu belirtin. Dosya adını yazıp uzantısını htm olarak belirtin.Örneğin Masaüstüne ilk.htm. Bu şekilde htm uzantılı dosya Internet Explorer (IE) dosyasına çevrilir. Dosyanız kaydolduktan sonra FPE sayfasında adı görülecektir) 4. Masaüstüne geçip açmış olduğunuz IE dosyasını çift tıklayın. (IE penceresi açılır) 5. FPE sayfasına geri dönün. 2.3.2 Font ve Punto Ayarları 1. FPE penceresinde adınızı ve soyadınızı yazın. 2. Word programında oluğu gibi yazdığınız metni seçili duruma getirin. 3. Biçim menüsünden Yazı Tipi komutunu verin. (Yazı Tipi diyalog kutusu açılır)
Background image of page 2
4. Bu diyalog kutusundan yazı tipi, biçemi, boyutu ve rengini ayarlayın. (Bu işlemleri araç çubuğunu kullanarak da yapabilirsiniz) 5. Tamam düğmesini tıklayın. 2.3.4 Paragraf Biçimlendirme 1. FPE penceresinde iki satırdan oluşan bir metin hazırlayın. 2. İmleçi ikinci satırın sonuna getirin. 3. Biçim menüsünden Paragraf komutunu verin. (Paragraf diyalog kutusu açılır) 4. Bu diyalog kutusunda Pargraf biçimi, Hizalama ayarlarını yapın.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Anonim-Frontpage_Kullanimi - Web tasarm iin kullanlan bir...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online