{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Anonim-JavaScript_Eklemek

Anonim-JavaScript_Eklemek - JavaScript Java C gibi derleme...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: JavaScript Java, C++ gibi derleme tabanlı bir dil olmasına rağmen, tek bir derlenmiş programın her tip bilgisayarda çalışabilmesi sağlanacak şekilde değiştirilmiştir. Fakat JavaScript bu tür bir programlama dili değildir. Yorumlanması için bir tarayıcıya ihtiyaç duyar. Bu yüzden script dilidir. Html dosyasını içine gömülüdür. Javascript , Netscape firması tarafından C dilinden esinlenilerek yazılmıştır. Yazılma amacı Html'in sahip olmadığı bazı özelliklerin web sayfalarında kullanılmak istenmesidir. Netscape firması bu konuya ağırlık vererek JavaScript script dilini internet ortamına kazandırmıştır. Kısaca Java derleme tabanlı bir dil, JavaScript ise küçük program parçalarıdır. Netscape ve Internet Explorer tarayıcıları JavaScript kodlarını farklı yorumlar. Netscape firması JavaScript dilini hazırladığında Microsoft firması bu dilin özelliklerini veya yazılım tarzını tam anlamıyla Internet Explorer'a eklemedi. Kendi yazım kurallarını belirledi. Bu yüzden JavaScript kodu yazarken bu iki tarayıcı özelliklerini de göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat bu her kodda karşımıza çıkmaz. 2.2.1 JavaScript'in genel Özellikleri • Javascript kodlarını yazmak için Windows kullanıcıları için NotePad , Mac. kullanıcıları için Simple Text yeterlidir. • JavaScript kodları etiketi ile biter. • Etiketi JavaScript'i anlamayan eski sürüm tarayıcıların bu kısmı geçmeleri içindir. • Genellikle yazım tarzı <script> <!-- JavaScript kodları--> </script> şeklindedir. Tüm JavaScript kodları HTML ye gömülü olarak bu deyimler arasına yazılmalıdır. • JavaScript'te açıklama işaretleri tek satır ise // ile başlar. Eğer açıklamanız bir satırdan fazla ise /* ile başlar */ ile biter. // bu satır kullanılacak değişkenlerin tanımlanması /* açıklama satırı 1 açıklama satırı 2 açıklama satırı 3 */ • JavaScript kodları Html kodların arasında yer alır. Veya uzantısı js olan dosyalarda saklanarak yine Html içerisinden çağırılır. Java Appletleri gibi Html'den ayrı bir unsur değildir. Javascript Html'in bir parçasıdır. • Kullanılacak yere göre Html'in içerisinde kullanılır. Fakat genelde < head ></head > etiketleri arasında kullanılır. • Javascript kodları bittiğinde elinizde asla kendi başına çalışan uzantısı exe veya com olan bir dosya olmaz. Her zaman için tarayıcı tarafından yorumlanması gerekir. Yorumlanması demek Javascript kodunun çalışması anlamındadır. • Nesne ve buna uygulanan olaylar ile ilgili bir takım görevleri vardır. Javascript kullandığı her unsuru nesne olarak algılar. Siz bu nesneleri tıklamak , üzerine gelmek , üzerinde çıkmak gibi olaylar ile çalıştırırsınız ki bu da Javascript'in ziyaretçi ile etkileşmesi demektir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

Anonim-JavaScript_Eklemek - JavaScript Java C gibi derleme...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online