Anonim-Mini_HTML_Dersi

Anonim-Mini_HTML_Dersi - HTML HTML dosyas uzants .HTM veya...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HTML HTML dosyası uzantısı .HTM veya .HTML olan web tasarımı için kullanılan dosyadır. Derste, bu tip dosyalar hazırlanırken Başlat/Programlar/Donatılar/Not Defteri(=NotePad) programı kullanılacaktır. 2.1.1 Yeni Bir HTML Dosyası Hazırlamak 1. Internet Explorer penceresini açın, 2. Adres çubuğuna about:blank yazıp Enter tuşuna basın. (Yeni boş bir dosya oluşturulmuştur.) 3. Bu sayfada farenin sağ tuşuna, boş bir zemini, tıklayın. 4. Çıkan menüden Wiew Source/Kaynağı Görüntüle komutunu verin. (Bir Not Defteri dosyası açılacaktır.) 5. Bu programı Dosya menüsünden Farklı Kaydet i tıklayın. 6. Dosya adı kendi soyadınız ve uzantısı .HTM veya .HTML olacak biçimde dosyanızı, masa üstünde html adlı bir klasör açıp bu klasörün içine kopyalayın. (Hazır). HTML Kodları   HTML kodları(=deyimleri,komutları) <> şeklinde ifade edilen işaretlerin arasına yazılan HTML deyimleridir. Hemen hemen her kodun başlangıcı <> ve bitişi </> şeklindedir. Bu ibareler arasında kalan işlemler ilgili komut tarafından icra edilir. Bazı deyimlerin bir veya daha fazla parametresi vardır. Bu parametrelerin hepsi seçimliktir. Yani kullanma zorunluluğu yoktur. Fakat kullanıldığı takdirde deyime zenginlik katar. Ayrıca bu parametrelerin kullanılması için belli bir sıralama yoktur. HTML kodları yazılımında büyük harf küçük harf ayrımı da yoktur, örneğin <BODY>=<body> gibi. Aşağıda verilen örneklerin bir çoğunda büyük harf kullanılmıştır. 2.1.2 Giriş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bütün HTML dosyaları <HTML> kodu ile başlar </HTML> kodu ile biter. Yani Web sayfası ile ilgili tüm deyimler bu iki kodun arasında kalmalıdır .   <HEAD></HEAD> Web sayfası ile ilgili temel özellikler,Sayfa Başlığı, Yazı karakterler kümesi, link özellikleri gibi,   burada tanımlanır.Kısaca   head   kısmında sayfanın nasıl görüntüleneceği gibi bölümler yer alır.Yeri geldikçe bu deyimin kullanımı gösterilecektir. <TITLE></TITLE> <TITLE> satırında Internet Explorer (=IE) programına sayfaya başlık verilmek istendiği işaret edilmektedir. IE <TITLE> ve </TITLE> arasında yazılan metni pencere başlığı olarak kabul eder. Bu deyimler <HEAD></HEAD> deyimleri arasına yeralır. <BODY></BODY> Web sayfasında yer alacak asıl bilgiler HTML formatındaki dosyanın <BODY> deyimi belirlenen kısma yazılır. İşlem </BODY> deyimi ile biter. Bu iki deyim arasında herhangi bir metin web sayfasında ekranda aynen görülür. <!-- . .. --> Dosyanın içinde bir açıklama yapmak için kullanılır. Açıklama ... ile belirlenen kısma yazılır.   Örnek 1: Aşağıdaki örneği bir not defterine yazın ve dosya uzantısını htm veya html olarak belirleyin.  
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 32

Anonim-Mini_HTML_Dersi - HTML HTML dosyas uzants .HTM veya...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online