Anonim-SQL_Sorgulama_Dili_Yerel_SQL_ve_Dil_Takimi

Anonim-SQL_Sorgulama_Dili_Yerel_SQL_ve_Dil_Takimi - SQL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek" adlı makale dizimize TQuery bileşeni ile devam edeceğiz. Makale dizimizin bu bölümünde SQL sorgulama dilinin Borland firması tarafından geliştirilen türevi Yerel SQL sorgulama dilini anlatacağız. Ayrıca Yerel SQL'in dil takımı üzerinde de duracağız.Yerel SQL dil takımında tablo isimlerinin, saha isimlerinin ve referansların, tarih ve zaman biçimlemelerinin, boolean ifadelerin kendine ait yazım kurallarını anlatacağız.SQL Sorgulama dilini bilen kişilerin bile bu makale dizisini dikkatle takip etmesini tavsiye ederim. Yerel SQL Yerel SQL Nedir? Yerel SQL dBASE, Paradox ve FoxPro tablolarına ulaşmak için kullanılan SQL-92 standartının bir alt türevidir. Yerel SQL ifadelerine uygulamalardan erişilirken, BDE bu ifadeleri BDE API fonksiyonlarına dönüştürür. SQL ifadeleri iki katagoriye ayrılır: Veri İşletme Dili (DML) ve Veri Tanımlama Dili (DDL) DML tablo verilerini taramak,eklemek,güncellemek, silmek için kullanılan SQL ifadeleri içerir. Örnek olarak SELECT bir DML ifadesidir. DDL tabloları yaratmak, değiştirmek, ve silmek için kullanılan SQL ifadelerini içerir. Örnek olarak CREATE TABLE ve DROP INDEX DDL SQL ifadelerindendir. Yerel SQL Dil Takımı Bu makale dizisinde vereceğim örneklerin daha iyi anlaşılabilmesi için önce size SQL anlatım geleneklerini anlatmayı uygun gördüm. vereceğim örneklerde tüm SQL örnekleri Courier New fontunda olacaktır. Ayrıca yerel SQL büyük küçük harf duyarlı olmasa da dil elemenlteri ile diğer elementleri kolayca ayırabilmeniz için tüm dil elementleri büyük harfle diğer elementler ise küçük harflae yazılmıştır. Örneklerde kullanılma imkanı bulunan fakat kullanmak zorunda olmadığınız dil elementleri köşeli parantez ( [ ve ] ) arasına alınacaktır. Örneğin aşağıdaki örnekte DISTINCT anahtar kelimesi seçimliktir. SELECT [DISTINCT] * Örneklerde birden çok seçenekten birini seçmek söz konusu ise seçenekler dikey çubuk karakteri ayrılacaktır. Örneğin aşağıdaki gibi bir SQL ifadesinde bir saha referansı için ASC yada DESC ifadelerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı zamanda bu ASC veDESC ifadeleri seçimliktir. ORDER BY saha_referansi [ASC | DESC] Not: Kesinlikle tek dikey çubuk karakterini SQL dilinde kullanılan çift çubuk karakterleri ile karıştırmayın.( | | ) Yerel SQL kullanılırken bazı kurallara uyulması gerekir örneğin SQL ifadelerinden komutlarından yada fonksiyonlarıdan herhangi birini değişken, saha referansı,Parametre vb. olarak kullanamazsınız. Ayrıca tablo isimlerinin, saha isimlerinin ve referanslarıın, tarih ve zaman biçimlemelerinin, boolean ifadelerin kendine göre yazım kuralları vardır. Bu tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Tablo İsimleri:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 5

Anonim-SQL_Sorgulama_Dili_Yerel_SQL_ve_Dil_Takimi - SQL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online