aritmetiksel_hatalar

aritmetiksel_hatalar - T.C Gazi niversitesi Fen Bilimleri...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C Gazi niversitesi Fen Bilimleri Enstits Elektronik ve Bilgisayar Eitimi Bilgisayarda Aritmetiksel Hatalar Hazrlayan; Devrim SERAL Kontrol: Dr. Nurettin DOAN Ankara 2000 Bilgisayarda Aritmetiksel Hatalar Gnmzde artk her yanda kullanlmaya balayan bilgisayar ve mikroilemci sistemleri hatasz olarak grlmektedir. Fakat bu aslnda yanl bir ngrdr. Bilgisayar yada mikroilemcili sistemleri belirli snrlar iinde almaktadr. Bu snrlamalar mimariden kaynaklanabilecei gibi , programcnn yada tasarmcnn dizayna da baldr. Bu snrlamalardan en dikkat ekeni kayan nokta aritmetiinde olandr. Bu hatalara gemeden nce bilgisayarda nemli bir yeri olan Binary(ikili) hesaplamalar ile ilgili ksa bir bilgi vermek yararl olacaktr. Binary Aritmetik: Bilgisayarlar genellikle ikilik say (0 ve 1) dzeninde altklar iin tm ilemler bu say dzeninde yaplmaktadr. Gndelik hayatta kullandmz ondalk tabanl sistemde 0dan 9a kadar rakamlar kullanlmaktadr. Fakat 2lik dzende 10dalk dzende kullandmz saylarn ie yarayabilmesi iin bir dnm ilemine tutulmas gerekmektedir. Ondalk bir saynn kilik say dzeninde gsterilmesi: Ondalk bir saynn ikilik say tabannda gsterilebilmesi iin en sonda kalann 1 veya 0 olacak ekilde srekli olarak 2ye blnmesi gerekmektedir. Bu ilemden sonra elde edilen kalanlarda tersten (sadan sola ) doru okunarak yazlmaldr. Aadaki rnekte bunun nasl yaplaca gsterilmektedir. r: 10 10 = ? 2 10 10 = 1010 2 5 10 10 2 2 1 4 5 2 1 2 2 2 1 1 2 kilik dzenden ondalk dzene dntrme ise; 1010 2 = ? 10 1 1 1 10 Ondalik saylarn iklik dzende negatif yazlmas: Bir negatif saynn ikilik dzene evrilebilmesi iin nce pozitif eklinde ikilik tabanda yazlr. Daha sonra ikilik tabanda yazlan bu saynn tersi alnarak bu sayya bir eklenir.-10 10 = ? 2 10 10 = 00001010 11110101 Fixed Point ve Floating Point Saylar nceden de belirtildii gibi bilgisayarlarda yada mikroilemcili sistemlerde aritmetiksel ilemlerdeki en byk sknt kayan nokta ilemlerinde kmaktadr. Bunun esas nedeni kayan noktal saylarn yada gndelik hayattaki adyla reel saylarn sonsuz ekilde gsterilebilmesidir. Fakat sonsuz ekilde gsterebilme bilgisayar sistemlerinde mmkn deidir....
View Full Document

Page1 / 8

aritmetiksel_hatalar - T.C Gazi niversitesi Fen Bilimleri...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online