aritmetiksel_hatalar

aritmetiksel_hatalar - T.C Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bilgisayarda Aritmetiksel Hatalar Hazırlayan; Devrim SERAL Kontrol: Dr. Nurettin DOĞAN Ankara 2000© Bilgisayarda Aritmetiksel Hatalar Günümüzde artık her yanda kullanılmaya başlayan bilgisayar ve mikroişlemci sistemleri hatasız olarak görülmektedir. Fakat bu aslında yanlış bir öngörüdür. Bilgisayar yada mikroişlemcili sistemleri belirli sınırlar içinde çalışmaktadır. Bu sınırlamalar mimariden kaynaklanabileceği gibi , programcının yada tasarımcının dizayına da bağlıdır. Bu sınırlamalardan en dikkat çekeni kayan nokta aritmetiğinde olandır. Bu hatalara geçmeden önce bilgisayarda önemli bir yeri olan Binary(ikili) hesaplamalar ile ilgili kısa bir bilgi vermek yararlı olacaktır. Binary Aritmetik: Bilgisayarlar genellikle ikilik sayı (0 ve 1) düzeninde çalıştıkları için tüm işlemler bu sayı düzeninde yapılmaktadır. Gündelik hayatta kullandığımız ondalık tabanlı sistemde 0’dan 9’a kadar rakamlar kullanılmaktadır. Fakat 2’lik düzende 10’dalık düzende kullandığımız sayıların işe yarayabilmesi için bir dönüşüm işlemine tutulması gerekmektedir. Ondalık bir sayının İkilik sayı düzeninde gösterilmesi: Ondalık bir sayının ikilik sayı tabanında gösterilebilmesi için en sonda kalanın 1 veya 0 olacak şekilde sürekli olarak 2’ye bölünmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra elde edilen kalanlarda tersten (sağdan sola ) doğru okunarak yazılmalıdır. Aşağıdaki örnekte bunun nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Ör: 10 10 = ? 2 10 10 = 1010 2 5 10 10 2 2 1 4 5 2 1 2 2 2 1 1 2 İkilik düzenden ondalık düzene dönüştürme ise; 1010 2 = ? 10 1 1 1 10 Ondalik sayıların iklik düzende negatif yazılması: Bir negatif sayının ikilik düzene çevrilebilmesi için önce pozitif şeklinde ikilik tabanda yazılır. Daha sonra ikilik tabanda yazılan bu sayının tersi alınarak bu sayıya bir eklenir.-10 10 = ? 2 10 10 = 00001010 11110101 Fixed Point ve Floating Point Sayılar Önceden de belirtildiği gibi bilgisayarlarda yada mikroişlemcili sistemlerde aritmetiksel işlemlerdeki en büyük sıkıntı kayan nokta işlemlerinde çıkmaktadır. Bunun esas nedeni kayan noktalı sayıların yada gündelik hayattaki adıyla reel sayıların sonsuz şekilde gösterilebilmesidir. Fakat sonsuz şekilde gösterebilme bilgisayar sistemlerinde mümkün değidir....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 8

aritmetiksel_hatalar - T.C Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online