ASIL-TEZ - T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 8051 MİKRODENETLEYİCİLERİ ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı :Hakan AYDIN Numarası :9762047 Öğretim Yılı :2000-2001 Bölümü :Elektronik-Bilgisayar Programı :Bilgisayar Yönetici :Yrd.Doç.Dr.Raşit AHISKA Jüri üyeleri Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Öğr.Gör.Dr. Raşit AHISKA Ö.Faruk BAY Nurettin DOĞAN 2001 ANKARA ÖNSÖZ İnsanlar, işlemlerin daha kolay ve daha hızlı olmasını sağlayabilmek için sürekli çalışma göstermektedir. Bu çalışmaların başında bilgisayar alanında ki çalışmalar gelmektedir. İlk olarak bilgisayarın temeli sayılan hesap makineleri icat edilmiş ve gün geçtikçe hızlandırılan çalışmalar ile şimdiki çılgın bilgisayarlara dönüştürülmüştür. Bilgisayar konusundaki çalışmalar özellikle bir nokta da yoğunlaşmıştır. Bilgisayarın beyni olarak kabul edilen Merkezi İşlem Birimi (M.İ.B.). Bu konuda yapılan çalışmalar, bilgisayar dışında bir çok ayrı noktada da mikroişlemcilerin kullanılabileceğini göstermiştir. Böylece birçok kontrol devresinde de mikroişlemciler kullanılmaya başlanmıştır. 1980’ lerin başında piyasaya sunulan, 8051 mikrodenetleyicisi, kullanım kolaylığı, yan birimlerle uyumluluğu, geniş donanım ve yazılım desteği gibi nedenlerle en popüler mikrodenetleyici haline gelmiştir. Halen birçok kontrol devresinde tercih edilen bir mikrodenetleyicidir. II TEŞEKKÜR Bu çalışmanın seçiminde ve çalışmalarımda benden yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Yrd.Doç.Dr. Sn. Raşit Ahıska ‘ya, Arş.Gör. Uğur Fidan ‘ a ve bana bu konuda yardımcı olan tüm bölüm hocalarıma yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım III ÖZET Intel firması tarafından 1980’ lerde üretilen 8051 Mikrodenetleyicisi, üretildiği yıldan bu güne kadar popüleritesini korumuş, oldukça kullanışlı bir mikrodenetleyicidir. Intel firmasının yanısıra 12 ayrı firma 8051 mikrodenetleyicisi ile uyumlu yazılım ve donanım ürünleri piyasaya sürmüşlerdir. Bu mikrodenetleyici genellikle, 8-bit CPU, paralel ve seri I/O portları , zamanlayıcı/sayıcı, önemli sayılabilecek derecede büyük bir hafıza gibi birimlere sahiptir. Bu birimlerin tümü tez içinde ayrı ayrı ele alınmıştır. 8051 mikrodenetleyicisi, kendisine ait komut seti ve adresleme modu ile ihtiyaca göre tekrar programlanabilen bir işlemcidir. Bu tez içinde 8051 mikrodenetleyicisine ait bazı program örnekleri verilmiştir. IV ABSTRACT 8051 that was produced by Intel company and introduced to the market in the beginning of 1980, was the most popular mıcrocontroler. Intel and other 12 companies introduced wide useful parts of hardware and software for this mıcrocontroler and from 1980 up to now 8051 has become one of the ındustrıal standarts....
View Full Document

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course ECON 320 taught by Professor Sarpca during the Spring '11 term at Koç University.

Page1 / 91

ASIL-TEZ - T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online