ASIL-TEZ - T.C GAZ NVERSTES TEKNK ETM FAKLTES 8051...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T.C GAZ NVERSTES TEKNK ETM FAKLTES 8051 MKRODENETLEYCLER RENCNN Ad Soyad :Hakan AYDIN Numaras :9762047 retim Yl :2000-2001 Blm :Elektronik-Bilgisayar Program :Bilgisayar Ynetici :Yrd.Do.Dr.Rait AHISKA Jri yeleri Yrd.Do.Dr. Do.Dr. r.Gr.Dr. Rait AHISKA .Faruk BAY Nurettin DOAN 2001 ANKARA NSZ nsanlar, ilemlerin daha kolay ve daha hzl olmasn salayabilmek iin srekli alma gstermektedir. Bu almalarn banda bilgisayar alannda ki almalar gelmektedir. lk olarak bilgisayarn temeli saylan hesap makineleri icat edilmi ve gn getike hzlandrlan almalar ile imdiki lgn bilgisayarlara dntrlmtr. Bilgisayar konusundaki almalar zellikle bir nokta da younlamtr. Bilgisayarn beyni olarak kabul edilen Merkezi lem Birimi (M..B.). Bu konuda yaplan almalar, bilgisayar dnda bir ok ayr noktada da mikroilemcilerin kullanlabileceini gstermitir. Bylece birok kontrol devresinde de mikroilemciler kullanlmaya balanmtr. 1980 lerin banda piyasaya sunulan, 8051 mikrodenetleyicisi, kullanm kolayl, yan birimlerle uyumluluu, geni donanm ve yazlm destei gibi nedenlerle en popler mikrodenetleyici haline gelmitir. Halen birok kontrol devresinde tercih edilen bir mikrodenetleyicidir. II TEEKKR Bu almann seiminde ve almalarmda benden yardmlarn esirgemeyen tez danmanm Yrd.Do.Dr. Sn. Rait Ahska ya, Ar.Gr. Uur Fidan a ve bana bu konuda yardmc olan tm blm hocalarma yardmlarndan dolay teekkrlerimi sunarm III ZET Intel firmas tarafndan 1980 lerde retilen 8051 Mikrodenetleyicisi, retildii yldan bu gne kadar popleritesini korumu, olduka kullanl bir mikrodenetleyicidir. Intel firmasnn yansra 12 ayr firma 8051 mikrodenetleyicisi ile uyumlu yazlm ve donanm rnleri piyasaya srmlerdir. Bu mikrodenetleyici genellikle, 8-bit CPU, paralel ve seri I/O portlar , zamanlayc/sayc, nemli saylabilecek derecede byk bir hafza gibi birimlere sahiptir. Bu birimlerin tm tez iinde ayr ayr ele alnmtr. 8051 mikrodenetleyicisi, kendisine ait komut seti ve adresleme modu ile ihtiyaca gre tekrar programlanabilen bir ilemcidir. Bu tez iinde 8051 mikrodenetleyicisine ait baz program rnekleri verilmitir. IV ABSTRACT 8051 that was produced by Intel company and introduced to the market in the beginning of 1980, was the most popular mcrocontroler. Intel and other 12 companies introduced wide useful parts of hardware and software for this mcrocontroler and from 1980 up to now 8051 has become one of the ndustral standarts....
View Full Document

Page1 / 91

ASIL-TEZ - T.C GAZ NVERSTES TEKNK ETM FAKLTES 8051...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online