Assembler - 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapdaki...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapdaki kaynak program blounu ama programa dntren ve ekil 4.1de de gsterilen assembly listesini oluturmak iin yardmc olan bir programdr. Btn assembly dili yaplarnda, assembler ilenecek veriyi ilemeden nce assembly dilinde kullanlan sembol ksaltmalarn makine kodunda karl olan makine ilem kodlarna dntrr. ekil 4.1 Assssembler yaps. Assembly dilinin birinci grevi kaynak kodun isim blmnde tanmlanan semboller iin makinede tek bir adres atamasdr. Assembler bu ii bir adres iaretisi kullanarak yapar. Bir sembole rastlandnda bu sembol deeri ile birlikte sembol tablosuna gider ve eer bir komutsa gerekli olan kar kodla birlikte uygulanr. Eer tanmlanmam bir kelimeyse UNDEFINED SEMBOL hatas meydana gelir. Bu nedenle kaynak metininin assembly edilmesi iki ksmda yaplr. lk ksm sembol tablosunun oluturulmas iin ayrlmtr. kinci ksmda ise kaynak metindeki kelimeler sembol tablosu ile karlatrlarak assembly listesi oluturulur. 1 Kaynak program Assembler kara kutu Ama Program Assembly Listesi ekil 4.2 Assembler kara kutusu. 4.1 Ara Kod Programn kullanc tarafndan grlmeyen ksm olsa da, ikinci ksmda assemblern iini azaltmak iin dizayn edilmi olan bu ksm kaynak programn bir kopyasna sahiptir. Adres iaretisi gelen bilginin birinci byte ile birlikte gelir ve adres deerinin tar. nk assembler 1.gei sresince sembol tablosunu oluturmak iin bu deeri saklamak zorundadr. Bu ilem 2.gei aamasnda fazladan zaman harcamamak iin ara koda da yerletirilir. Assembler 1.geite ilem kodu tablosundan ileme karlk gelen 2 Kaynak kod 1.Gei 2. Gei Ara kaynak kod Assembler Tablolar Ama Kod Assembly Listesi ksaltmalar bulur ve bunu da adres iaretisi yardmyla yapar. Eer bu ara kodda ilem kodu tablosuna yerletirilirse bir daha tekrar gerektirmeyecektir. 4.2 Assembler Tablolar Kaynak kodun ama koda dntrlmesi esnasnda assembler assemly ilemlerine yardm eden bir grup tabloyla urar. Bu tablolar aada verilmitir: Sembol tablosu (Symbol Table), Harici sembol szl(External Symbol Dictionary), Tekrar yerletirme szl(Relocation Dictionary), Eletirme Tablosu (Literal Table), Temel kayt tablosu (Base Register Table), Yerletirme iareti tablosu (Location counter table), lem kodu tablosu (Op-Code Table), 4.3 Bir Assembler Dizayn Etmek Son 35 yldan beri yzlerce assembler sistemi dizayn edildi, uygulamaya konuldu ve pazarland. Ve yine deiik amalara hizmet eden deiik trdeki makineler iin bu yzlerce assembler sistemi iin yeni versiyonlar oluturuldu....
View Full Document

Page1 / 15

Assembler - 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapdaki...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online