Assembler - 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapıdaki...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapıdaki kaynak program bloğunu amaç programa dönüştüren ve şekil 4.1’de de gösterilen assembly listesini oluşturmak için yardımcı olan bir programdır. Bütün assembly dili yapılarında, assembler işlenecek veriyi işlemeden önce assembly dilinde kullanılan sembol kısaltmalarını makine kodunda karşılığı olan makine işlem kodlarına dönüştürür. Şekil 4.1 Assssembler yapısı. Assembly dilinin birinci görevi kaynak kodun isim bölümünde tanımlanan semboller için makinede tek bir adres atamasıdır. Assembler bu işi bir adres işaretçisi kullanarak yapar. Bir sembole rastlandığında bu sembol değeri ile birlikte sembol tablosuna gider ve eğer bir komutsa gerekli olan karşı kodla birlikte uygulanır. Eğer tanımlanmamış bir kelimeyse UNDEFINED SEMBOL hatası meydana gelir. Bu nedenle kaynak metininin assembly edilmesi iki kısımda yapılır. İlk kısım sembol tablosunun oluşturulması için ayrılmıştır. İkinci kısımda ise kaynak metindeki kelimeler sembol tablosu ile karşılaştırılarak assembly listesi oluşturulur. 1 Kaynak program Assembler kara kutu Amaç Program Assembly Listesi Şekil 4.2 Assembler kara kutusu. 4.1 Ara Kod Programın kullanıcı tarafından görülmeyen kısmı olsa da, ikinci kısımda assembler’ın işini azaltmak için dizayn edilmiş olan bu kısım kaynak programın bir kopyasına sahiptir. Adres işaretçisi gelen bilginin birinci byte ile birlikte gelir ve adres değerinin taşır. Çünkü assembler 1.geçiş süresince sembol tablosunu oluşturmak için bu değeri saklamak zorundadır. Bu işlem 2.geçiş aşamasında fazladan zaman harcamamak için ara koda da yerleştirilir. Assembler 1.geçişte işlem kodu tablosundan işleme karşılık gelen 2 Kaynak kod 1.Geçiş 2. Geçiş Ara kaynak kod Assembler Tabloları Amaç Kod Assembly Listesi kısaltmaları bulur ve bunu da adres işaretçisi yardımıyla yapar. Eğer bu ara kodda işlem kodu tablosuna yerleştirilirse bir daha tekrar gerektirmeyecektir. 4.2 Assembler Tabloları Kaynak kodun amaç koda dönüştürülmesi esnasında assembler assemly işlemlerine yardım eden bir grup tabloyla uğraşır. Bu tablolar aşağıda verilmiştir: • Sembol tablosu (Symbol Table), • Harici sembol sözlüğü(External Symbol Dictionary), • Tekrar yerleştirme sözlüğü(Relocation Dictionary), • Eşleştirme Tablosu (Literal Table), • Temel kayıt tablosu (Base Register Table), • Yerleştirme işaretçi tablosu (Location counter table), • İşlem kodu tablosu (Op-Code Table), 4.3 Bir Assembler Dizayn Etmek Son 35 yıldan beri yüzlerce assembler sistemi dizayn edildi, uygulamaya konuldu ve pazarlandı. Ve yine değişik amaçlara hizmet eden değişik türdeki makineler için bu yüzlerce assembler sistemi için yeni versiyonlar oluşturuldu....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Assembler - 4 ASSEMBLER Assembler belirli bir yapıdaki...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online