aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_05_05

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_05_05 -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÆRINGSSENTERET E K S Matematikk 2MX A Privatistar / Privatister M E N AA6516 5. mai 2004 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva ligg føre i begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bokmål OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du på hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs likningen og ulikheten ved regning: 1) Enten I eller II 210 700 x ⋅= 2 ln 3 ln x x =− 2) Enten I 5 0 1 x x > + eller II 5 1 1 x x + b) Deriver funksjonene: 1) Enten I 2 () e x fx = eller II 2 4 + = x x gx 2) Enten I eller II () 2 l n ( 3) = hx x 2 () l n ( 2) =⋅ kx x x c) Bestem integralet ved regning: Enten I eller II ( 2 21 d t −+ tt ) 2 0 3 2e d x x d) Enten I I en trekant ABC er , 40 A ∠= o AB = 6,0 cm og AC = 5,0 cm .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 5

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_05_05 -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online