aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_12_08

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_12_08 - E K S A...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UTDANNINGSDIREKTORATET E K S Matematikk 2MX A Privatistar/Privatister M E N AA6516 8. desember 2004 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Side 12 av 17 AA6516 OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs likningene ved regning: 1) Enten I lg (3 ) 2 x -= eller II 11 x x ++ = 2) Enten I eller II tan 3 0 , 360 xx =− ±± 2 3cos 4cos 4 0 0 , 360 x −− = b) Deriver funksjonene: 1) Enten I 4 1 () 3 2 2 fx x x =- + eller II 2 3 gx x x =+ 2) Enten I 3 () 2 l n hx x = eller II e () 3 1e x x kx + c) Bestem integralet ved regning: Enten I 2 2 ) d x +- eller II 1 3 0 (e 2e )d x - + d) Enten I I en kortstokk er det 52 kort. 13 av kortene er hjerter. Du trekker fem kort fra kortstokken. Hva er sannsynligheten for at tre av dem er hjerter? eller II En prøve har 10 oppgaver, hver med tre svaralternativer. En person er uforberedt og tipper på alle oppgavene. For å bestå prøven må minst fem av oppgavene være rett besvart. Hva er sannsynligheten for at personen består
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/08/2011 for the course MATH 3mx taught by Professor Tba during the Spring '11 term at Kungliga Tekniska högskolan.

Page1 / 7

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_12_08 - E K S A...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online