{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_12_08

aa6516_opg_matematikk_2mx_privatister_2004_12_08 - E K S A...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
U T D A N N I N G S D I R E K T O R A T E T E K S Matematikk 2MX A Privatistar/Privatister M E N AA6516 8. desember 2004 Vidaregåande kurs I / Videregående kurs I Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Side 12 av 17 AA6516 OPPGAVE 1 I hele oppgave 1 skal du for hvert delspørsmål velge mellom alternativ I og alternativ II. Du skal bare regne ett av alternativene, og alternativ II gir om lag dobbelt så stor uttelling som alternativ I. a) Løs likningene ved regning: 1) Enten I lg( 3) 2 x - = eller II 1 1 x x + + = 2) Enten I eller II tan 3 0 , 360 x x = − 2 3cos 4cos 4 0 0 , 360 x x x = b) Deriver funksjonene: 1) Enten I 4 1 ( ) 3 2 2 f x x x = - + eller II 2 ( ) 3 g x x x = + 2) Enten I 3 ( ) 2ln h x x = eller II e ( ) 3 1 e x x k x = + + c) Bestem integralet ved regning: Enten I 2 ( 3 2)d x x x + - eller II 1 3 0 (e 2e )d x x x - + d) Enten I I en kortstokk er det 52 kort. 13 av kortene er hjerter. Du trekker fem kort fra kortstokken. Hva er sannsynligheten for at tre av dem er hjerter? eller II En prøve har 10 oppgaver, hver med tre svaralternativer. En person er uforberedt og tipper på alle oppgavene. For å bestå prøven må minst fem av
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}